1515
Annons
Abliva offentliggör prospekt och ny information som återfinns i prospektet

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ABLIVA.

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) (”Abliva” eller ”Bolaget”), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar, meddelade idag att det prospekt som Abliva har upprättat med anledning av upptagande till handel av 74 065 306 aktier på Nasdaq Stockholm till följd av den riktade nyemissionen av aktier som styrelsen beslutade om den 30 mars 2021 med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 29 april 2021 (den ”Riktade Emissionen”) idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Till följd av regulatoriska krav presenteras ny information i prospektet som tidigare inte har offentliggjorts, inkluderande information om Bolagets kapitalstruktur (per den 28 februari 2021) och en detaljerad presentation av användningen av emissionslikviden från de riktade emissionerna som beslutades av styrelsen den 30 mars 2021.

Prospekt
Prospektet som upprättats med anledning av upptagande till handel av 74 065 306 aktier på Nasdaq Stockholm till följd av den Riktade Emissionen har idag, den 30 april 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från Abliva och Erik Penser Bank samt hålls tillgängligt på Ablivas webbplats (www.abliva.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Information avseende emissionslikvidens användning
Emissionslikviden om 80 MSEK som erhålls genom båda de riktade emissionerna som styrelsen beslutade om den 30 mars 2021 planeras att disponeras i enlighet med nedan angivna prioritetsordning:

  • kostnader relaterade till fas 1 avseende KL1333, 20 procent,
  • kostnader relaterade till förberedelser inför fas 2/3 KL1333, 60 procent,
  • kostnader relaterade till utvecklingen av NV354, 10 procent, samt
  • allmänna företagsändamål, 10 procent

Ny finansiell information som återfinns i prospektet
I prospektet framgår Ablivas kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 28 februari 2021. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 28 februari 2021

kSEK2021-02-28Justeringar³Justeringar för de riktade emissionerna
Kortfristiga räntebärande skulder


Mot garanti eller borgen---
Mot säkerhet¹211-211
Blancokrediter---
Summa kortfristiga räntebärande skulder211-211
Långfristiga räntebärande skulder


Mot garanti eller borgen---
Mot säkerhet¹90-90
Blancokrediter---
Summa långfristiga räntebärande skulder90-90
Eget kapital²


Aktiekapital14 8175 33320 150
Övrigt tillskjutet kapital660 02574 667734 692
Reserver616-616
Balanserat resultat-535 096--535 096
Summa eget kapital140 36280 000220 362
Summa eget kapital och räntebärande skulder140 66380 000220 663

¹ Avser leasingskuld nyttjanderätt.
² Siffror per den 31 december 2020.
³ Justeringar med anledning av de riktade emissionerna beslutade av styrelsen den 30 mars 2021.

Nettoskuldsättning per den 28 februari 2021

kSEK2021-02-28Justeringar²Justeringar för de riktade emissionerna
A. Kassa---
B. Andra likvida medel¹52 95480 000132 954
C. Lätt realiserbara värdepapper---
D. Summa likviditet (A+B+C)52 95480 000132 954
E. Kortfristiga fordringar---
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut---
G. Kortfristig del av långfristiga skulder211-211
H. Andra kortfristiga räntebärande skulder---
I. Kortfristig räntebärande skuldsättning (F+G+H)211-211
J. Netto kortfristig räntebärande skuldsättning (I-E-D)-52 743-80 000-132 743
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut---
L. Emitterade obligationer---
M. Andra långfristiga räntebärande skulder90-90
N. Långfristig räntebärande skuldsättning (K+L+M)90-90
O. Nettoskuldsättning (J+N)-52 653-80 000-132 653

¹ Utgörs av tillgängliga likvida medel på bankkonto.
² Justeringar med anledning av de riktade emissionerna beslutade av styrelsen den 30 mars 2021.

Rådgivare
Abliva har anlitat Erik Penser Bank och Cirio Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?