Kommuniké från årsstämma i Actic Group AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Actic Group AB (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2019 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2019 fastställdes. Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skall lämnas och de till stämmans förfogande stående vinstmedel, 537 144 036 kronor, ska disponeras så att, 537 144 036 kronor, överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Göran Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Trine Lise Marsdal, Fredrik Söderberg och Viktor Linnell, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göran Carlson omvaldes till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens reviderade förslag nyvaldes revisionsbolaget PWC, som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska fördelas enligt följande: 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning inför årsstämman 2021

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra största aktieägarna i Actic per 31 augusti 2020 tillsammans med styrelsens ordförande.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid förvärv.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Carlbark, VD
anders.carlbark@actic.se
072-9805394
 

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-05-14 kl.19.00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?