1515
Kallelse till Årsstämma den 14 april 2021 i Bublar Group (publ)

Aktieägarna i Bublar Group AB (publ), org. nr 559019-7462 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") onsdagen den 14 april 2021 kl. 18:00. Med anledning av coronaviruset ska Årsstämman hållas genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt och att utövande av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar enligt vad som föreskrivs nedan. Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 april 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts. Bolaget avser även att erbjuda en direktsänd webbsändning av Årsstämman för de aktieägare som vill delta på detta sätt. Frågor kommer att kunna ställas och svar ges genom denna webbsändning. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig via www.bublar.com/investor-relations/annual-general-meeting/ vid tidpunkten för Årsstämman.

Registrering och anmälan

Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i Årsstämman ska

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB
  per tisdagen den 6 april 2021,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021.

Vid anmälan ska aktieägare (eller ombud för aktieägare) uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för att genomföra och dokumentera Årsstämman.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid Årsstämman endast genom att rösta på förhand genom så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bublars hemsida www.bublar.com senast från och med den 24 mars 2021. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till Årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021. Formuläret kan skickas via e-post till investor.relations@bublar.com eller via post till Bublar Group AB (publ) ”Förhandsröstning”, Hammarbyterassen 3, 120 30 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt enligt ovan biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Upplysningar vid Årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets (eller dotterbolags) ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag i enlighet med den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bublar Group AB (publ), Hammarbyterassen 3, 120 30 Stockholm eller per e-post till investor.relations@bublar.com , senast den 4 april 2021. Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Hammarbyterassen 3, 120 30 Stockholm och på www.bublar.com, senast den 9 april 2021. Upplysningar skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress. Styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer även att adressera frågor från aktieägare i sina anföranden vid Årsstämman den 14 april 2021 kl.18.00 och som efter Årsstämman även kommer att finnas tillgängliga på Bublars hemsida www.bublar.com.

Ombud

Aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.bublar.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det hos Bolaget och därvid uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdagen den 6 april 2021 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 105 839 241, vilka samtliga har en (1) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 105 839 241.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2020
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och revisorer
 13. Ändring av bolagsordningen
 14. Bemyndigande att besluta om emissioner
 15. Beslut om valberedning inför årsstämman 2022
 16. Avslutande av Årsstämman

Valberedning

Den nuvarande valberedningen består av Staffan Ringvall, som företrädare för Handelsbanken Fonder, Noa Clason, som företrädare för Panich Prompat, Magnus Granqvist, som företrädare för MAGRAQ Invest, Johan Karlsson, som företrädare för Brofund Equity, samt Staffan Eklöw som är styrelseordförande i Bolaget.

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Jonas Bergh vid Berghco Advokatbyrå AB väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 9 b), beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att balansera i ny räkning: 208 732 310 kronor.

Punkterna 10-12, beslut om förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman och om arvode till styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa Årsstämma ska vara fem (5) och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår styrelsearvoden för kommande verksamhetsår 165 000 kronor (förra året 160 000 kr) att utgå till styrelsens ordförande och 82 500 kronor (förra året 80 000 kr) att utgå till övriga externa styrelseledamöter. Styrelseledamöter som är anställda i bolaget erhåller således inga styrelsearvoden. Valberedningen föreslår att bolagets revisor arvoderas enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Eklöw, Per Anders Wärn och Malin Carlström samt nyval av Magnus Meyer och Mikko Setälä. Valberedningen föreslår att Per Anders Wärn väljs till ordförande i styrelsen.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton väljs till revisor med Carl Niring som huvudansvarig revisor.

Punkt 13, styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att Bolagets firma ska ändras och att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen ska ändras varigenom 1 §, 4 § och 5 § i bolagsordningen ska få följande nya lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Goodbye Kansas Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 250 000 000 stycken.

Punkt 14, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att Årsstämman bemyndigar styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras, än vad som tillåts enligt den nya, om den antas enligt förslag i punkt 13 ovan, bolagsordningens gränser.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser och/eller fastigheter för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 15, beslut om valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att valberedningsinstruktionen lämnas oförändrad enligt nedanstående.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2021 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i Bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts.

Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största fyra aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Fullständiga förslag

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 10-12 och 15 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 b) och 14 framgår ovan.

Valberedningens motiverande yttrande, styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 13 ovan samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020, kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 24 mars 2021 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Samtliga handlingar angivna i stycket ovan, samt fullmaktsformulär, kommer även senast från och med den 24 mars 2021 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsida www.bublar.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med Årsstämman, se http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________

Stockholm i mars 2021
Bublar Group AB (publ)
Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Lindell Saeby, Kommunikations- och IR direktör, Bublar Group AB (publ)
Tel: 076 899 98 48, eller se www.bublar.com

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är efter förvärvet av Goodbye Kansas Nordens ledande noterade bolag inom visualisering och XR-teknologi. Företaget utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi; Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX produktion, Cinematics, Performance capture & scanning, Digital Humans och Real Time animation.

Koncernen har världsledande bolag som kunder inom TV, film, streaming, spel, industri och e-handel. I företaget ingår dotterbolagen Goodbye Kansas (inkl. Infinite Entertainment), Vobling, Sayduck, Virtual Brains (inkl. Plotagon). Bublar har huvudkontor i Stockholm samt kontor i London, Helsingfors, Vilnius, Hamburg, Belgrad, Los Angeles och Manila. Företaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.


Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?