1515
Annons
Kommuniké från årsstämma i CodeMill AB (publ) den 3 maj 2022

Vid årsstämman i CodeMill AB (publ), org.nr 556762-3839, (”Bolaget”) den 3 maj 2022 beslutades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.codemill.se.

Umeå den 3 maj 2022

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Styrelse samt revisor
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Henrik Wenckert, Johanna Björklund och Michaela Gertz. Serge Lachapelle hade avböjt omval. Henrik Wenckert omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode om 350 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Som revisor omvalde stämman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Lars Ekman kommer kvarstå som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera