1515
Annons
ITAB Shop Concept: Bokslutskommuniké 2021
FJÄRDE KVARTALET − OKTOBER-DECEMBER 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 770 Mkr (1 507)
 • Rörelseresultatet uppgick till 39 Mkr (-46)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 34 Mkr (-85)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 24 Mkr (-77)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 kr (-0,74) 1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -92 Mkr (300)
Under kvartalet har EBITDA resp. resultatet efter finansiella poster påverkats med -70 Mkr (-151) resp. -79 Mkr (-154) avseende engångsposter. 2)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter uppgick till 188 Mkr (172)
 • Resultatet efter finansiella poster exkl. engångsposter uppgick till 113 Mkr (69)
 • Nettoskulden uppgick till 1 239 Mkr (1 748)
 • Nettoskulden exkl. leasing minskade till 609 Mkr (1092)

 

RÄKENSKAPSÅRET − JANUARI-DECEMBER 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 6 245 Mkr (5 323)
 • Rörelseresultatet uppgick till 224 Mkr (112)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 156 Mkr (0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 103 Mkr (-22)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,50 kr (-0,21) 1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -165 Mkr (811)
Under året har EBITDA resp. resultatet efter finansiella poster påverkats med -157 Mkr (-202) resp. -166 Mkr (-208) avseende engångsposter. 2)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter uppgick till 656 Mkr (578)
 • Resultatet efter finansiella poster exkl. engångsposter uppgick till 322 Mkr (208)

1) I samband med ITABs rekapitalisering 2021 ökade antalet aktier med 115 716 762 till totalt 218 100 192 aktier.
2) Engångsposter består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.

VDs kommentarer -
STARK AVSLUTNING PÅ ETT HÄNDELSERIKT ÅR

Efter ett händelserikt år som präglats av operativa utmaningar är det glädjande att presentera en nästintill rekordstark avslutning på 2021 med god försäljnings- och resultatutveckling. ITABs transformationsarbete och investeringar för framtiden fortsatte enligt plan och flera viktiga steg har tagits för att etablera ITAB som detaljhandelns ledande lösningsleverantör med fokus på hållbar tillväxt och ökad lönsamhet. Jag är särskilt stolt över hur våra medarbetare lyckats möta ökad efterfrågan och samtidigt hanterat leveransstörningar, komponent- och materialbrister samt höjda frakt-, energi- och materialkostnader som följt av pandemin.

Försäljningsutvecklingen var stark under hela 2021 med en valutarensad tillväxt på 19 procent, varav den organiska tillväxten uppgick till 8 procent och förvärvet av Cefla Retail Solutions i inledningen av året bidrog med 11 procent. Vårt fokus under året har hela tiden varit att stötta kunderna med så kompletta lösningar som möjligt trots de globala försörjningsstörningarna, vilket återspeglades i den starka organiska tillväxten för såväl året som helhet som det fjärde kvartalet. Denna ökade försäljning och det pågående transformationsarbetet och omställningen av verksamheten med genomförda produktionsflyttar och kostnadsanpassningar, mer gemensamma arbetssätt samt effektivare och mer flexibel marknadsbearbetning har bidragit positivt till resultatutvecklingen, trots operativa utmaningar", sammanfattar VD & koncernchef Andréas Elgaard.

För hela VDs kommentarer, vänligen se bokslutskommunikén.

Jönköping den 8 februari 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Telefonkonferens den 8 februari 2022 kl. 10:30 CET
ITAB anordnar en telefonkonferens idag den 8 februari 2022 kl. 10:30 CET där Andréas Elgaard, VD & koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar bokslutskommunikén 2021 och nya finansiella mål för koncernen samt besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/43988.

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 07:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andréas Elgaard, VD & koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera