Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ)

Årsstämman i Misen Energy AB (publ) ("Misen" eller "Bolaget") hölls idag den 4 juni 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen i Misen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Fyra samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes. Omvalda styrelseledamöter:
  • Andrius Smaliukas
  • Dimitrios Dimitriadis
  • Oleg Batyuk
  • Pavel Prysiazhniuk

Årsstämman omvalde Andrius Smaliukas till styrelsens ordförande.

Till ny revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson blir huvudansvarig revisor. 

Information om respektive styrelseledamot finns på Bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om sammanlagt 76 000 euro per år (arvode oförändrat från föregående år) och fördelas enligt följande:
  • 37 000 euro till styrelsens ordförande;
  • 16 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk;
  • 7 000 euro till Pavel Prysiazhniuk.

Det beslutades vidare att ingen ytterligare ersättning ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val till valberedningen och beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att utse Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments Limited) till valberedningens ordförande och Dimitrios Dimitriadis (representerande Nellston Holdings Limited), Aurimas Augustinavicius (representerande TCT Holding AB) och Andrius Smaliukas (i egenskap av styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

Årsstämman beslutade vidare att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.misenenergy.se.

Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och besöktes av fyra röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade [68.09] procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.
 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?