1515
Annons
SOZAP AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2021

Torsdag 26 augusti 2021, 07:00 CET

APRIL – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,0 MSEK (3,3) en ökning med 52,4 procent, 78,7 procent i jämförbar valuta.
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -1,0 MSEK (-0,3).
 • Periodens resultat uppgick till -1,0 MSEK (-0,3).
 • Resultat per aktie var -0,14 SEK (-0,05) före utspädning och -0,13 (0,05) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,3 MSEK (-0,4).
 • Likvida medel uppgick till 37,4 MSEK (5,3).
 • Snittintäkt per spelare (ARPDAU) uppgick till 0,067 USD (0,029), en ökning med 129,6 procent.
 • Månatliga unika aktiva spelare (MAU) uppgick till 1,1 miljoner (1,2).

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,4 MSEK (4,3) en ökning med 119,6 procent, 149,1 procent i jämförbar valuta.
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -1,1 MSEK (-1,1).
 • Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (-1,1).
 • Resultat per aktie var -0,17 SEK (-0,19) före utspädning och 0,15 (-0,19) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,0 MSEK (5,3).
 • Snittintäkter per spelare (ARPDAU) uppgick till 0,062 USD (0,025), en ökning med 147,2 procent.
 • Månatliga unika aktiva spelare (MAU) uppgick till 1,1 miljoner (1,1).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Bolaget godkändes för notering på Nasdaq First North den 3 juni och första dag för handel var 9 juni. I samband med noteringen genomfördes en nyemission om ca 26,1 MSEK fördelat på 5 250 tecknare. Nyemissionen övertecknades med 794 procent.
 • Bolaget höll årsstämma den 3 maj vilken beslutade om emission av teckningsoptioner till framtida ledande befattningshavare och/eller nyckelmedarbeatare och till två styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler uppgående till högst 30 procent av aktiekapitalet.
 • En extra bolagsstämma hölls den 25 mars där fastställande av styrelsearvoden, val av nya styrelseledamöter, beslut om ändrad bolagsordning och uppdelning av bolagets aktie (aktiesplit), samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Det finns inga viktiga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.


VD HAR ORDET

När vi nu blickar tillbaka på andra kvartalet 2021 känner jag stolthet över det vi åstadkommit och iver att fortsätta vårt arbete. Intäkterna ökade med 52,4 procent jämfört med samma period föregående år och trots att denna period räknas till de svagare ökade intäkterna med 14,8 procent jämfört med det första kvartalet 2021. Tillväxten drevs framför allt av vårt förbättringsarbete av speltiteln ARMED HEIST där den genomsnittliga intäkten per daglig aktiv användare, ARPDAU, mer än fördubblades jämfört med samma period föregående år.

Vi avslutade det andra kvartalet med en lyckad notering. Första handelsdag på First North var den 9 juni och nyemissionen övertecknades med 794 procent. En viktig milstolpe som ytterligare stärker vår finansiella ställning och möjliggör en snabbare utvecklingstakt.

Vi har under kvartalet gjort flera nyckelrekryteringar, tilldelat mer resurser till våra befintliga team och stärkt organisationen med spetskompetens inom dataanalys. Att vi nu befinner oss i noterad miljö har stärkt vårt arbetsgivarvarumärke och vi välkomnar erfarna medarbetare från Ryssland, Belarus och Indien.

ARMED HEIST utvecklas starkt och har drivit vår tillväxt. Vi närmar oss nu viktiga måltal som möjliggör en mer aggressiv marknadsföring och därmed också tillväxt. SOZAPs långsiktiga mål är tillväxt genom datadriven MVP (minimum viable product), en strategi som ger en kortare utvecklingstid och snabbare marknadsvalidering. Resultatet förväntas bli en snabbt växande portfölj av spel och en löpande etablering av nya team på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt. Som en del av denna strategi har vi under det andra kvartalet etablerat en egen avdelning för dataanalys som förväntas stärka alla våra team.

Vårt fokus på att stegvis förbättra ARMED HEIST fortsätter att ge resultat. Sedan årsskiftet har vi fokuserat på att förbättra befintlig funktionalitet i ARMED HEIST, konvertera användarna till betalande kunder och rekrytera fler resurser till spelet. Dataavdelningen fortsätter att analysera spelets samtliga delar och vidareutvecklingen baseras på A/B-tester, där två alternativ ställs mot varandra och vi får data som hjälper oss att fatta beslut. Vi är också positiva till kommande uppdateringar, bland annat till flerspelarläget PvP (player vs. player) som förväntas öka antal dagliga spelsessioner. Dessutom uppdaterar vi till den senaste versionen av plattformen Unity. Det tillåter oss att minska spelets filstorlek och prestandakrav, därmed göra spelet tillgängligt för fler. Detta kommer att öka konverteringsgraden på vår marknadsföring och organiska trafik, vilket öppnar upp för en mer kraftfull user acquisition med efterföljande intäktstillväxt.

Under 2020 etablerade vi två nya team med fokus på casualgenren. Vi har nu tre spel i vår utvecklingsportfölj som vi börjar rulla ut successivt. Vår första casualtitel ”Legends of Libra” inleder sin globala mjuklansering under tredje kvartalet. Bolagets tredje speltitel, även den i casual-genren, utvecklas i oförminskad takt och de första användartesterna förväntas starta under hösten.

Som en del i vår fortsatta kommunikation kommer bolaget släppa månatliga statusrapporter som följer upp väsentliga nyckeltal och beskriver utvecklingen av spelportföljen.

Vid ingången av detta år hade vi med oss starkt förbättrade nyckeltal från optimeringar gjorda 2020 vilket reflekterades i intäkterna för jämförbar period. Vårt fokus på att stegvis förbättra ARMED HEIST fortsätter ge resultat och marknadsföringsaktiviteter under kvartalet visar positiva signaler.

Vår ambition är att fortsätta öka investeringarna i user acquisition (marknadsföring) under kommande kvartal för att i samband med kommande uppdateringar utöka spelarbasen och intäkterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Med detta sagt, startades SOZAP med ambitionen att skapa innovativa och lönsamma kvalitetsspel till den globala marknaden genom en tydlig strategi – att ge våra utvecklingsteam de bästa förutsättningarna att arbeta kreativt och datadrivet mot tydliga mål. Med oss in i kommande kvartal har vi en stark och växande organisation av erfarna och kreativa medarbetare som brinner för vad de gör.

Vår utveckling hittills, det pågående analysarbetet och resultaten från ARMED HEIST gör att jag är övertygad om att vi är på rätt spår med den strategi vi har valt.

Jag vill hälsa alla nya och gamla investerare varmt välkomna på denna resa.

Rade Prokopovic
Grundare och VD


FINANSIELL KALENDER

Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.sozap.com

 • Delårsrapport jan - sep 2021: 26 november 2021
 • Bokslutskommuniké 2021: 24 februari 2022
 • Årsstämma 2022: 2 maj 2022

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Nyköping den 26 augusti 2021

Claes Wenthzel
Styrelsens ordförande

Daniel Somos
Styrelseledamot

Annette Colin
Styrelseledamot

Stefan Janse
Styrelseledamot

Rade Prokopovic
Verkställande Direktör

Länk till fullständing delårsrapport: Investors Relations (sozap.com)

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera