1515
Kommuniké från årsstämma 4 maj 2021 i Moment Group AB

Vid årsstämman i Moment Group AB som hölls genom poströstning den 4 maj 2021 fattades i huvudsak följande beslut.

Att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
 • Att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, varigenom den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning sker.
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 • Att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
 • Att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i revisionsutskottet, samt till ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i ersättningsutskottet.
 • Att revisorerna ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.
 • Att omvälja Leif West, Kenneth Engström och Johan von Essen, samt nyvälja Bo Wallblom och Anna Bauer som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Att välja Leif West som styrelseordförande.
 • Att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har för avsikt att utse Andreas Mast att vara huvudansvarig revisor.
 • Att anta instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag.
 • Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef & interim Group CFO, Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com,
0721-64 85 65

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?