Annons
ESEN eSports AB: Kallelse till extra bolagsstämma i ESEN esports AB

Aktieägarna i ESEN esports AB, org.nr 559022-4506 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 januari 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma.

Särskilda åtgärder med anledning av Covid-19
Den fortsatta spridningen av Covid-19 är svår att bedöma med någon säkerhet. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder vissa restriktioner avseende allmänna sammankomster. Vid föreslagen tidpunkt för stämmans genomförande kommer dessa restriktioner inte längre att gälla. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen, och kommer att iaktta vid var som Är tid gällande   och begränsningar av sammankomster.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast onsdagen den 29 december 2021, och
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 3 januari 2022. Anmälan ska ske skriftligen till ESEN esports AB, "Extra Bolagsstämma", Johannesfredsvägen 5, 168 69 Bromma. Anmälan kan också göras per e-post till ir@esenstudio.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 29 december 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.esenesports.com.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 60 136 758 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Beslut om val av revisor;
7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Val av revisor (punkt 6)
Till revisor föreslås val av Melcob Revision & Rådgivning AB, 392 39 Kalmar med huvudansvarig revisor; Andreas Folke

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se;
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bromma, december 2021
ESEN esports AB
STYRELSEN

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera