1515
Annons
Kommuniké från årsstämma 2022 i ITAB Shop Concept AB (publ)

Vid årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) ("Bolaget" eller "ITAB") idag den 10 maj 2022 beslutades bland annat följande i enlighet med förslag från styrelsen, valberedningen och större aktieägare.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och omvalde Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Roberto Monti, Fredrik Rapp och Vegard Søraunet till ordinarie styrelseledamöter. Anders Moberg omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvalde årsstämman det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kr till styrelsens ordförande och med 250 000 kr till respektive övrig styrelseledamot. Vidare beslutades om arvode för uppdrag i styrelseutskotten med 75000 kr till ordförande och 30 000 kr till respektive övrig ledamot i revisionsutskottet och med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr till respektive övrig ledamot i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Reviderad instruktion för valberedningen
Årsstämman fastställde reviderade instruktioner för valberedningen, innebärande att styrelsens ordförande har i uppdrag att kontakta de största aktieägarna och be dessa att utse tre ledamöter att utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckningen förd av Euroclear Sweden per den 31 augusti varje år. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma.

Ersättningsrapport 2021
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar till ledande befattningshavare 2021.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av antalet aktier uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigan­dena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med Bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt och möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med Bolagets egna aktier.

Införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) och ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa anställda inom ITAB. Beslutet innefattande även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 8 085 060 C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-akter i sådan utsträckning att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget samt beslut om överlåtelse av högst 6737 550 egna stamaktier till deltagare i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet och av 1 347510 aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka socialavgifts­kostnader med anledning av incitamentsprogrammet. Årsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen, innebärande att Bolaget kan utge både stamaktier och C-aktier, för att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för incitamentsprogrammet. 

Information om årsstämman 2022
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats itabgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på webbplatsen senast två veckor efter årsstämman.

Jönköping den 10 maj 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

  

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 17:30 CEST.

 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera