1515
Curando Nordic AB publicerar bokslutskommuniké för 2020

Curando Nordic AB ("Curando" eller "Bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på Bolagets hemsida www.curandonordic.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

KONCERNEN

12 MÅNADER

till 2020-12-31

Koncernens nettoomsättning uppgick till 631 (4 442) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 345 (-6 454) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning i koncernen uppgick till -0,08 (-0,27) kronor. 

Soliditeten** uppgick per den 31 december till 76,2 (-57,0) %. 

 

FJÄRDE KVARTALET

2020-10-01 till 2020-12-31

Koncernens nettoomsättning uppgick till 148 (1 086) TKR.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 538 (-3 869) TKR.

Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-0,14) kronor. 

 

MODERBOLAGET

12 MÅNADER

2020-01-01 till 2020-12-31

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 297 (653) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -3 205 (-5 275) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,22) kronor.

Soliditeten** uppgick per den 31 december 2020 till 85,8 (49,2) %.

 

FJÄRDE KVARTALET

2020-10-01 till 2020-12-31

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 297 (0) TKR.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -843 (-1 092) TKR.

Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) kronor.

*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning inkluderar genomsnittligt antal utestående teckningsoptioner). Totalt antal aktier i bolaget per 31 december 2020 efter genomförd företrädesemission var 98 104 080 (42 453 338). Bolaget har utfärdat totalt 1 450 000 teckningsoptioner (2019/2022) som kan konverteras till 1 595 000 aktier från 12 december till 16 december 2022.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för 12 månader 2020 uppgick till 57 349 815 (24 239 567) aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning avseende kvartal 4 uppgick till 63 689 248 (27 893 921) aktier.

**Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Väsentliga händelser fjärde kvartalet

Curando meddelade sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 21,8 MKR. Teckningskursen skulle uppgå till 0,40 kronor per aktie. Emissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 17,5 MKR, motsvarande cirka 80%. Ytterligare information framgår i PM från den 15 oktober som är publicerat på bolagets hemsida.

Curando kallade till extra bolagsstämma den 17 november med anledning av ovan nämnda föreslagna företrädesemission. Kallelse med beslutspunkter publicerades den 15 oktober och finns på bolagets hemsida.

Extra bolagsstämma i Curando beslutade om företrädesemission av högst 54 453 338 aktier. Vidare beslutades att ändra bolagsordningens § 1 så att "firma" ersätts med "företagsnamn" samt §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Curando offentliggjorde prospekt med anledning av förestående företrädesemission. Ytterligare information framgår i PM från den 23 november som tillsammans med prospektet är publicerat på bolagets hemsida.

Curando offentliggjorde utfall i företrädesemission. Totalt tecknades 43 650 742 nya aktier och Curando tillfördes cirka 17,5 MKR före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 2,9 MKR.

Ytterligare information framgår i PM från den 14 december som är publicerat på bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Curando meddelade att sista dag för handel i BTA var den 15 januari 2021 och att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Denna information är sådan som Curando är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 10:00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?