1515
Annons
SaveLend Group ingår avtal om förvärv av Svensk Kreditförmedling

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling AB (“Svensk Kreditförmedling”), en lönsam kapital- och kreditförmedlare inom fastighetsbranschen, för en köpeskilling om 35 MSEK på kassa- och skuldfri basis. 57 % av köpeskillingen betalas genom en revers som avses kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget, och resterande 43 % kommer att erläggas kontant. Genom förvärvet kommer Svensk Kreditförmedlings drygt 300 kapitalstarka kunder att få tillgång till hela SaveLend Groups diversifierade sparerbjudande. Förvärvet säkerställer också fortsatt god tillgång till fastighetskrediter genom att knyta ett erfaret team med bevisad förmåga till SaveLend Group. Under 2021 omsatte Svensk Kreditförmedling 20,6 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 7,5 MSEK. Företagets tre partners förblir operativa i bolaget efter förvärvet.

Transaktionen i korthet:

  • SaveLend Group förvärvar samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling.
  • Köpeskillingen uppgår till 35 MSEK på kassa- och skuldfri basis, motsvarande en EBIT-multipel på 4,7.
  • 57 % av köpeskillingen erläggs genom reverser som avses kvittas mot aktier i SaveLend Group genom en riktad emission om 2 347 418 aktier till säljarna av Svensk Kreditförmedling. Resterande 43 % av köpeskillingen erläggs genom kontant betalning.
  • Teckningskursen i den riktade emissionen kommer uppgå till 8,52 kronor per aktie och har beräknats baserat på den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för Bolagets aktie de senaste tio handelsdagarna fram till och med avtalsdagen för förvärvet.
  • Fullföljande av förvärvet är bland annat villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner förvärvet samt beslutar om den riktade emissionen. Då Bolagets verkställande direktör är en av delägarna i Svensk Kreditförmedling kommer bolagsstämmans beslut fattas i enlighet med reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.
  • Tillträde beräknas ske den 1 mars 2022.
  • Transaktionen medför en utspädning om cirka 4,71 % av det totala antalet aktier och röster i SaveLend Group.

Om Svensk Kreditförmedling
Svensk Kreditförmedling arbetar med olika typer av finansiering med fokus på fastighetsrelaterade krediter. De hjälper till att föra samman överlikvida företag och privatpersoner i grupp och erbjuda dem investeringar i olika typer av fastighetsprojekt. Svensk Kreditförmedling säkerställer även att panter och andra säkerheter är erforderliga, samt att finansieringen sker till korrekta värderingar och marknadsförutsättningar. Kreditförmedlingen hanteras med hjälp av SaveLend Groups sparplattform, dock genom ett, fram till tillträdet, avgränsat inloggat läge för Svensk Kreditförmedlings kunder. Under 2021 uppgick Svensk Kreditförmedlings totala förmedlade volym till 252 MSEK. Efter tillträdet kommer Svensk Kreditförmedlings kunder att kunna investera i SaveLend Groups samtliga kredittyper.

Svensk Kreditförmedling grundades 2019 av Nils Revvik, Alexander Lidén och Andreas Nilsson, vilka alla fortfarande är såväl aktieägare som operativa i bolaget. För räkenskapsåret 2021 uppgick bolagets nettoomsättning till cirka 20,6 MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 7,5 MSEK, vilket ger en EBIT-marginal på 37 %. Köpeskillingen om 35 MSEK motsvarar en EV/EBIT-multipel om cirka 4,7 baserat på utfall för räkenskapsåret 2021.

Bakgrund och motiv
En del av SaveLend Groups tillväxtstrategi är att identifiera och genomföra strategiska förvärv som kan integreras i befintlig teknik och som kompletterar existerande erbjudande eller bidrar med ökad volym. Det aktuella förvärvet är redan integrerat i befintlig teknik, det säkerställer fortsatt och ökande volym av fastighetskrediter för SaveLend Groups sparare att spara i samt stärker SaveLend Groups finansiella ställning genom ökad omsättning och positivt bidrag till lönsamheten.

Svensk Kreditförmedling använder redan idag SaveLend Groups sparplattform, vilket innebär att förvärvet inte kommer ha direkt påverkan på den totala volymen av kapital på plattformen. Däremot medför förvärvet en ökad intjäning per insatt krona till SaveLend Group då investerarna från Svensk Kreditförmedling, vilka tidigare har varit partnerinvesterare på plattformen, från och med tillträdet tillhör SaveLend Groups privatsparare. Dessa drygt 300 kapitalstarka personer och företag har tidigare enbart haft tillgång till Svensk Kreditförmedlings krediter, men genom förvärvet kommer de att få tillgång till hela det diversifierade sparerbjudandet på SaveLend.se. Att investera direkt hos Svensk Kreditförmedling har förutsatt en minimiinvestering om 300 000 SEK. När bolaget nu blir en del av SaveLend Group kommer detta krav att tas bort och samtliga fastighetskrediter kommer att erbjudas utan minimibeloppskrav, något som har efterfrågats. Detta tillsammans med ett bredare och mer diversifierat sparerbjudande gör att SaveLend Group ser stor potential i att kunna attrahera mer kapital från denna kundbas efter förvärvet.

För Svensk Kreditförmedling innebär förvärvet möjlighet att lägga större fokus på att identifiera och bedöma projekt som bidrar till ett utökat och förbättrat sparerbjudande inom fastigheter, något som de operativa ägarna bevisat att de har mycket goda kunskaper inom.

”Vi har jobbat nära Svensk Kreditförmedling under en lång tid nu och ser stort värde i de investeringsmöjligheter de förmedlar till våra sparare. Att nu få välkomna dem att bli en del av SaveLend Group gör att vi säkerställer ett fortsatt ökande inflöde av kvalitativa fastighetskrediter på sparplattformen, samtidigt som vi ökar intjäningen per insatt krona från deras investerarbas. Vi ser också stort värde i att grundarna väljer att vara kvar på operativa roller i bolaget och ser fram emot hur vi tillsammans kan skala affären ytterligare”, säger Jonas Ahlberg, vice vd för SaveLend Group.

“Att bli en del av SaveLend Group är något vi ser mycket fram emot. Det kommer att ge oss mer utrymme att fokusera på den del av verksamheten som vi är bäst på och underlätta vår administration då synergieffekterna är uppenbara med gemensam teknik och kundsupport. Det ger också våra investerare en möjlighet att diversifiera sitt sparande i krediter med fler kredittyper än vi erbjuder idag. Vi ser mycket fram emot att se vad vår sammanslagna kompetens i kombination med SaveLend Groups muskler kan göra för bolaget framöver”, säger Nils Revvik, vd och medgrundare av Svensk Kreditförmedling.

Mot bakgrund av att SaveLend Groups vd, Ludwig Pettersson, äger 15 % av aktierna i Svensk Kreditförmedling har Ludwig Pettersson inte deltagit i styrelsens beslut avseende förvärvet.

Köpeskilling, emission och finansiering
SaveLend Group förvärvar samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling för en köpeskilling om 35 MSEK, på kassa- och skuldfri basis. 57 % av köpeskillingen avses erläggas genom en revers som avses kvittas mot aktier i SaveLend Group genom en riktad emission av 2 347 418 aktier i SaveLend Group till säljarna av Svensk Kreditförmedling. Teckningskursen per aktie i den kommande riktade emissionen kommer uppgå till 8,52 kronor och har beräknats baserat på den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för Bolagets aktie de senaste tio handelsdagarna fram till och med avtalsdagen för förvärvet. Resterande 43 % av köpeskillingen kommer att betalas kontant.

Bolaget har inhämtat ett utlåtande (s.k. second opinion) från BDO Corporate Finance, där det konstateras att förvärvet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Transaktionen medför en utspädning om cirka 4,71 % av det totala antalet aktier och röster i SaveLend Group.

Åtagande om lock-up
Svensk Kreditförmedlings aktieägare har åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta erhållna aktier i SaveLend Group enligt följande: En tredjedel av de erhållna aktierna i SaveLend Group omfattas av lock-up i 360 dagar, en tredjedel i 540 dagar och en tredjedel i 720 dagar räknat från tillträdesdagen. Lock-up-åtagandet är föremål för sedvanliga undantag, samt att säljarna har rätt att sälja aktier i Bolaget vid eventuella krav från Bolaget under köpeavtalet.

Slutförande av transaktionen
Fullföljande av transaktionen förväntas ske den 1 mars 2022 och är villkorat av att en extra bolagsstämma godkänner förvärvet och beslutar om den riktade emissionen. Styrelsen kommer inom kort att kalla till en sådan extra bolagsstämma genom separat pressmeddelande. Då Bolagets verkställande direktör är en av delägarna i Svensk Kreditförmedling kommer bolagsstämmans beslut fattas i enlighet med reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Rådgivare
Cirio Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare och Unum Tax har varit skatterättslig rådgivare i samband med transaktionen.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera