1515
Annons
Vestums delårsrapport januari - juni 2021: Kraftig tillväxt med hög lönsamhet

2021-08-19

Sedan Vestum bildades den 20 maj 2021 har Vestum aviserat 14 förvärv, varav nio tillträddes under det andra kvartalet. Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 14 aviserade förvärv uppgår till 1 509 MSEK med en justerad EBITA om 166 MSEK. Proforma har upprättats för de nio förvärv som tillträddes under det andra kvartalet. Klädverksamheten WeSC betraktas som verksamhet under avyttring. Beloppen nedan avser endast den kvarvarande verksamheten.

VESTUMS DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2021: KRAFTIG TILLVÄXT MED HÖG LÖNSAMHET

2021-08-19

Sedan Vestum bildades den 20 maj 2021 har Vestum aviserat 14 förvärv, varav nio tillträddes under det andra kvartalet. Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 14 aviserade förvärv uppgår till 1 509 MSEK med en justerad EBITA om 166 MSEK. Proforma har upprättats för de nio förvärv som tillträddes under det andra kvartalet. Klädverksamheten WeSC betraktas som verksamhet under avyttring. Beloppen nedan avser endast den kvarvarande verksamheten.

Sammanfattning av andra kvartalet 2021

  • Sedan offentliggörandet av Vestum den 22 mars 2021 har det aviserats om 14 förvärv, varav nio tillträddes under det andra kvartalet
  • Samtliga nio förvärv tillträddes under mitten och slutet av juni, varför de endast haft en mindre påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat under det andra kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 36,3 MSEK
  • EBITA uppgick till 1,2 MSEK
  • EBITA per aktie uppgick till 0,01 SEK

Sammanfattande kommentarer av VD Conny Ryk

Under det andra kvartalet har Vestum etablerat interna plattformar i form av IT, styrning och rapportering. Vår organisation växer och vi har kommit långt i portföljbolagsarbetet. En del av vårt värdeskapande handlar om att skapa incitament och förutsättningar för att våra företagsledningar skall accelerera utvecklingen av den egna verksamheten, samtidigt som vi tillsammans identifierar samverkanseffekter mellan bolagen för att uppnå synergier. Vi arbetar systematiskt med nätverkande på koncern- och segmentnivå. Detta exemplifieras genom korsförsäljning och projektsamarbeten mellan bolagen, vilket är ett arbete som har påbörjats mellan flera av Vestums verksamheter. En ytterligare värdedrivare är tilläggsförvärv till befintliga portföljbolag för att höja marginalen och förbättra organisk tillväxt, vilket vi sett exempel på under det andra kvartalet inom segmentet Infrastruktur.

Med etablerade interna plattformar inom finansiering, IT, styrning och rapportering har vi möjliggjort ett fortsatt högt förvärvstempo och planerar att växla upp tillväxten ytterligare. Detta i kombination med identifierade arbetssätt för att uppnå samverkanseffekter mellan portföljbolagen gör att vi ser positivt på kommande halvår. Vi har idag en attraktiv finansieringsmodell och nettoskulden vid utgången av kvartalet uppgår till 2,8 gånger justerad proformerad EBITDA, vilket är väl under vårt finansiella mål. Vi utvärderar nu långsiktiga möjligheter att förbättra kapitalstrukturen ytterligare med olika låneinstrument.

Sammantaget har vi på kort tid skapat en väldiversifierad koncern med stark finansiell profil. På drygt tre månader har vi ingått avtal om att förvärva 14 framstående specialistbolag med över 500 anställda. Denna förvärvstakt förväntar vi oss kunna öka ytterligare under andra halvåret av 2021. Vid årsskiftet förväntar vi oss ha fördubblat koncernens bedömda 12-månaders rullande omsättning samt justerad EBITA till motsvarande en omsättning om 3 miljarder SEK och justerad EBITA om 330 miljoner SEK. Detta mycket tack vare vår drivna organisation, starka balansräkning och stora intresse från relevanta marknadsaktörer så som finansieringsinstitut och förvärvskandidater. Vi är tydligt tillväxtinriktade och arbetar hårt för att leverera en fortsatt hög tillväxt med stabil lönsamhet till våra aktieägare.

Intervju

För intervju med VD Conny Ryk om det andra kvartalet, vänligen besök: www.vestum.se/ir/pressmeddelanden/

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-delarsrapport-Q2-2021.pdf
Delarsrapport-Q2-2021.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera