Annons
Beslut vid Arjos årsstämma den 22 april 2022

Arjo AB (publ):s årsstämma 2022 hölls fredagen den 22 april. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 1,15kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 26april2022.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, DanFrohm, UlfGrunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4775000kronor exklusive utskottsarvode, varav 1525000kronor till ordföranden och 650000kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 270000kronor till ordföranden och 135000kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 145000kronor till ordföranden och 103000kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Marketing Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email:maria.nilsson@arjo.com

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email:sara.ehinger@arjo.com

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera