Annons
KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA SIGNUP SOFTWARE AB (PUBL) 2022

Pressmeddelande 2022-04-07

På årsstämman i SignUp Software AB (publ) (”Bolaget”) den 7 april 2022 beslutades följande.

Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget samt koncernresultat- och balansräkning för 2021.

Samtliga styrelseledamöter, den verkställande direktören samt den tidigare verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Disposition av vinst

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021.

Arvoden och revisor

Stämman beslutade att totala arvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 600 000 kronor, varav 200 000 kronor ska utgå till var och en av de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller i Bolagets huvudägare (Ari Liukko, Cecilia Lager och Christian Cederholm).

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter, att omvälja samtliga ordinarie ledamöter, att omvälja Göran Garvner som ordförande samt att omvälja BDO Mälardalen AB som revisor. BDO Mälardalen AB har meddelat att Carl-Johan Kjellman kommer fortsätta som Bolagets huvudansvarige revisor.

Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 10 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med de datum som styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

För ytterligare information:

Olof Hedin, VD, SignUp Software AB (publ)
Mob: +46 730 21 15 07
E-post: olof.hedin@signupsoftware.com

Mattias Ek, CFO, SignUp Software AB (publ)
Mob: +46 735-33 00 13
E-post: mattias.ek@signupsoftware.com

Certified Advisor:
FNCA Sverige AB
Phone: +8 528 00 399
E-post: info@fnca.se

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera