1515
Physitrack offentliggör utfall av erbjudandet av stamaktier inför första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGONy ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Physitrack PLC, ("Physitrack" eller "Bolaget"), registrerat i England och Wales, ett ledande och snabbväxande B2B SaaS-bolag och virtuell vårdgivare inom distansbaserad vård, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (“Noteringen”). Intresset för Erbjudandet har varit stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige och Finland och Erbjudandet var kraftigt övertecknat. Handel på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag, den 18 juni 2021.

Erbjudandet i korthet:

 • Priset per aktie i Erbjudandet fastställdes till 40 SEK, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde om cirka 624 MSEK för samtliga utestående aktier efter genomförandet av Erbjudandet.
 • Erbjudandet omfattade 4 375 000 nyemitterade aktier. Sammanlagt uppgår marknadsvärdet av aktierna i Erbjudandet till totalt 175 MSEK, exklusive utnyttjande av övertilldelningsoptionen som beskrivs nedan.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera högst 656 250 ytterligare aktier, vilket motsvarar upp till 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
 • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo utgör Erbjudandet totalt 5 031 250 aktier, vilket motsvarar cirka 31 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och sammanlagd emissionslikvid om cirka 201 MSEK.
 • Consensus Asset Management (via fonderna Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select) och Atlant Fonder åtog sig att, under vissa villkor och till samma erbjudandepris som andra investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 125 MSEK. Åtagandet motsvarar sammanlagt 20 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande och 71 procent av antalet aktier i Erbjudandet (62 procent givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).
 • Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är idag, den 18 juni 2021, och aktien kommer att handlas under kortnamnet ”PTRK”. Likviddag är den 22 juni 2021.

Henrik Molin, VD och grundare Physitrack, kommenterar:

"Noteringen av Physitrack är nästa steg i vår fortsatta tillväxtresa för att leverera vår lösning till ännu fler vårdgivare och patienter över hela världen. Det starka intresset för noteringen är ett bevis på det stöd vi ser från investerare. Vi är väldigt nöjda med att ha lyckats attrahera starka institutionella namn bland våra nya aktieägare, samt en diversifierad bas av investerare från allmänheten i Sverige och Finland."

Elaine Sullivan, Styrelseordförande i Physitrack, kommenterar:

"Physitrack har nu påbörjat nästa fas i sin tillväxtresa. Jag har stort förtroende för bolaget och ledningens förmåga att lyckas i en publik miljö. Jag ser väldigt mycket fram emot att vara en del i den fortsatta resan."

Om Physitrack

Physitrack grundades 2012 av Henrik Molin och Nathan Skwortsow och är en snabbväxande virtuell vårdgivare samt teknikleverantör inom distansbaserad vård för B2B-kunder globalt. Bolaget fokuserar på distansbaserad vård och har två huvudsakliga erbjudanden:

 • En SaaS-baserad mjukvaruplattform anpassad till vårdgivares behov, särskilt fysioterapeuter, vilken möjliggör digitalisering av patientresan, från den initiala kontakten till patientmöten och uppföljning.
 • Ett virtuellt vårderbjudande där Physitrack hyrs in av företag för att erbjuda distansbaserad fysioterapi vid behov genom att använda Physitracks teknikplattform.

SaaS-erbjudandet har cirka 89 000 betalande vårdgivare som användare, samt registrerade patienter i fler än 180 länder globalt. Mjukvaruerbjudandet innefattar även en internt utvecklad lösning för distansvård och ett sektorledande digitalt bibliotek med övningar på en skalbar plattform baserad på AWS molninfrastruktur.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kan DNB Markets, i egenskap av stabiliseringsmanager, komma att övertilldela aktier för att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå över det som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. DNB Markets har dock ingen skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris högre än priset i Erbjudandet.

DNB Markets kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier i syfte att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. DNB Markets måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringsåtgärderna har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer DNB Markets, genom Bolagets försorg, att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

DNB Markets är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i Erbjudandet. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i Erbjudandet avseende svensk och brittisk rätt. White & Case är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner.

Kontaktpersoner

Elaine Sullivan, Styrelseordförande
es@physitrack.com, +44 208 133 9325

Henrik Molin, VD
hpm@physitrack.com, +44 208 133 9325

Charlotte Goodwin, CFO
cg@physitrack.com, +44 208 133 9325

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Physitrack i någon jurisdiktion, varken från Physitrack eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av informationen skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan avseende att teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget och utgör inget prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Pressmeddelandet har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet som avses i detta pressmeddelande får endast lämnas genom ett prospekt och en potentiell investerare ska inte fatta ett investeringsbeslut baserat på annan information än vad som framgår av ett sådant prospekt. Ett prospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolagets aktier. Beslut om att förvärva eller teckna aktier i samband med Erbjudandet ska göras på grundval av all tillgänglig information gällande Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Sole Global Coordinator. Sole Global Coordinator agerar för Bolaget i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning. Sole Global Coordinator är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation avseende någon investerares beslut gällande Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör på egen hand utvärdera, analysera och värdera verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all publikt tillgänglig information. Priset på värdepapperen kan såväl minska som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets hemsida eller någon annan hemsida som kan nås genom hyperlänkar på Bolagets hemsida är en del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och Koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och Koncernen är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan meddelande därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Market regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de Physitracks aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Physitracks aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Physitracks aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Physitracks aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Physitracks aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Physitracks aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?