1515
Annons
Randviken Fastigheter AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Randviken Fastigheter AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma måndagen den 20 december 2021. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RANDVIKEN FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Randviken Fastigheter AB (publ), org.nr 556776-3213, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 december 2021.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via e-post inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in sina eventuella frågor per e-post till info@randviken.sei enlighet med anvisningar under rubriken Rätt att begära upplysningar. Frågorna och svaren kommer att publiceras på bolagets hemsida www.randviken.se senast fem dagar före stämman.

Information om de av stämman fattade besluten meddelas aktieägarna måndagen den 20 december 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 december 2021,

  • dels anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast fredagen den 17 december 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 10 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 14 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med torsdagen den 2 december 2021, www.randviken.se. Formuläret gäller dessutom som anmälan till extra bolagsstämman.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än fredagen den 17 december 2021 kommer att bortses från.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.randviken.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Randviken Fastigheter AB (publ), Box 16038, 103 21 Stockholm, alternativt via e-post till info@randviken.sesenast fredagen den 10 december 2021.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på adressen Smålandsgatan 16, 111 46 Stockholm och på bolagets webbplats www.randviken.se, senast onsdagen den 15 december 2021 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på extra bolagsstämman föreslås advokat Jan Berg eller, vid hans förhinder, den som Jan Berg istället anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en eller två protokolljusterare

Till personer att jämte ordföranden justera extra bolagsstämmans protokoll föreslås Fredrik Brodin, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet

Punkt 7 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen i bolaget föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 1 december 2021 om en nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt följande villkor:

1. Bolaget ska emittera högst 753 600 aktier, innebärandes en maximal ökning av aktiekapitalet med 11 304 000,087946 kronor.

2. Rätt att teckna aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Relevante Wealth Management AB, org.nr 559290-1465 med 145 000 aktier och RMW Rand AB, org.nr 559320-0032 med 608 600 aktier.

3. Teckningskursen per aktie är 69 kronor, vilket fastställts den 1 december 2021 genom ett sedvanligt accelerated bookbuilding-förfarande. Betalning ska ske kontant senast den 1 december 2021. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 1 december 2021. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital från en på förhand vidtalad krets av investerare för att möjliggöra kommunicerade förvärv. Teckningskursen har fastställts genom ett sedvanligt accelerated bookbuilding-förfarande och anses av Bolagets styrelse vara marknadsmässig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor på Smålandsgatan 16, 111 46 Stockholm samt på bolagets hemsida www.randviken.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Stockholm i december 2021

Randviken Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD

Telefon: +46 702 76 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?