KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 25 maj 2020. Anmälan kan göras per post till bolagets adress PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, per telefon 0485-664485 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 22 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida, www.polyplank.se. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning
  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor
 12. Beslut om val av ledamöter till valberedning
 13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 14. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår ordförande Annika Fernlund som ordförande för årsstämman.

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2019.

Punkt 9-11
Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande, att revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att ett revisionsbolag utses till revisor.

Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén, Henrik von Heijne, Mette Wichman och Annika Fernlund. Till styrelsens ordförande föreslås Annika Fernlund. Valberedningen föreslår omval av revisor och att till revisor utses det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att man utsett auktoriserad revisor Jörgen Lövgren till huvudansvarig revisor.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen, Jan-Åke Karlsson och Mette Wichman. Jan-Åke Karlsson är föreslagen som sammankallande.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Ytterligare information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig hos bolaget och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I bolaget finns 338 031 392 aktier och röster.

Färjestaden i april 2020.

POLYPLANK AB (publ)

Styrelsen

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?