1515
Kallelse till årsstämma i Alteco Medical AB

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 4 maj

  • per e-post till anna@altecomed.com,

  • per post till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund (ange ämne "Anmälan Årsstämma Alteco Medical AB), eller
  • per telefon 046-32 86 00

Vid anmälan ska aktieägare uppge fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt i förekommande fall uppgift om ombud eller biträde.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid för årsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.altecomed.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Försiktighetsåtgärder med anledning av covid-19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Alteco Medical AB:s styrelse beslutat om att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer ske i samband med stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid Alteco Medical AB:s årsstämma utan att i stället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar bolaget även för aktieägare som har symptom.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 3 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 57 187 618 stycken.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 73 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 325 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; styrelsens ordförande ska erhålla 130 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 65 000 kronor. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 73 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Anders Althin, Olof Stocksén, Mats Wahlström, Charlotte Althin Hicks och Hanna Sjöström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Althin. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Bertil Raue på Baker Tilly omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslutsförslag från styrelsen

(punkt 13)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Nyemittering i enlighet med detta beslut kräver inte någon ändring i bolagets bolagsordning.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att behandlas av bolaget för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Behandlingen sker i enlighet med GDPR.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats (www.altecomed.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2021

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?