1515
Annons
Vestums Bokslutskommuniké 2021: Fortsatt högt förvärvstempo

2022-02-24

Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 42 förvärv varav 38 tillträtts. Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 42 aviserade förvärv uppgår till 5 709 MSEK med en justerad EBITA om 636 MSEK. Proforma har upprättats för samtliga förvärv som tillträtts under 2021.

VESTUMS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021: FORTSATT HÖGT FÖRVÄRVSTEMPO

2022-02-24

Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 42 förvärv varav 38 tillträtts. Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 42 aviserade förvärv uppgår till 5 709 MSEK med en justerad EBITA om 636 MSEK. Proforma har upprättats för samtliga förvärv som tillträtts under 2021.

Sammanfattning av perioden januari - december 2021

 • Vestum har tillträtt 31 förvärv under 2021. Tillträdena har ägt rum från juni och framåt.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 316 MSEK
 • EBITA uppgick till 100 MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 124 MSEK
 • EBITA per aktie uppgick till 0,28 SEK

Sammanfattning av perioden oktober - december 2021

 • Vestum har tillträtt elva förvärv under fjärde kvartalet, varav sju endast haft resultatpåverkan i december
 • Nettoomsättningen uppgick till 987 MSEK
 • EBITA uppgick till 72 MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 87 MSEK
 • EBITA per aktie uppgick till 0,20 SEK
 • Stärkt finansiell ställning genom riktad nyemission om 2 miljarder SEK samt emittering av ett icke säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder SEK

Sammanfattande kommentarer av VD Conny Ryk

Vestum levererar en fortsatt hög tillväxt med god lönsamhet och har sedan koncernen offentliggjordes, den 22 mars 2021, ingått avtal om 42 förvärv, varav 38 har tillträtts. Omsättningen för samtliga 42 förvärv, rullande 12 månader, bedöms uppgå till 5 709 MSEK med en justerad EBITDA om 812 MSEK och justerad EBITA om 636 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 14,2 %, samt justerad EBITA marginal om 11,1 %. Den organiska tillväxten för samtliga tillträdda bolag under 2021 var 7,5 % jämfört med föregående år samtidigt som den organiska EBITA-marginalen ökade från 10,8 % till 11,1 % under samma period. Arbetet med det tidigare annonserade listbytet till Nasdaq Stockholm har fortgått enligt plan.

Under det fjärde kvartalet var förvärvstempot fortsatt högt och vi ingick avtal om totalt åtta förvärv. Det strategiska förvärvet av norska Lakers Group, med en omsättning om cirka 1,2 miljarder SEK, etablerar Vestum på nya marknader i norra Europa och bildar en stark plattform för fortsatt hög och lönsam tillväxt. Förvärvet bidrar med en väletablerad förvärvsorganisation, ett väl utvecklat hållbarhetsarbete och en kompetent och erfaren ledning. I samband med transaktionen genomfördes en riktad nyemission om 2 miljarder SEK och i det sista kvartalet emitterade Vestum också ett icke säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder SEK med ett ramverk om 3 miljarder SEK. Nyemissionen och obligationen har bidragit till en stärkt finansiell ställning och aktieägarbas. I samband med ovanstående valde vi även att höja det finansiella tillväxtmålet och reviderade målet för kapitalstruktur.

Sammantaget har vi på kort tid skapat en väldiversifierad koncern bestående av 42 specialistbolag inom de tre segmenten Water, Services och Infrastructure, drivet av en effektiv, skalbar och proaktiv förvärvsprocess. Med etablerade plattformar i Sverige och Norge, starka företagsledningar och organisationer, samt verksamhet på flera geografiska marknader har vi skapat en solid plattform för fortsatt hög och lönsam tillväxt, både genom förvärv och organiskt.

Med 2021 i backspegeln kan vi konstatera att vi, trots ett år präglat av utmaningar förknippade med pandemins följdverkningar såsom höga råvarupriser och hög sjukfrånvaro, har genererat stark tillväxt med god lönsamhet. Vi ser fortsatt påverkan av pandemin i inledningen av 2022, men ser samtidigt att våra bolag står starka, parerar utmaningarna väl och vi tror på ett starkt 2022 i våra hemmamarknader likväl som internationellt. Vi har inlett året med elva avtalade förvärv, vilket är en ökande förvärvstakt mot 2021, och vi står fast vid vårt finansiella mål om att uppnå en EBITA om 3 miljarder SEK i 2025. Med en kompetent och driven organisation i kombination med vår stora kunskap inom byggindustrin, infrastruktur och entreprenörsledda bolag är det vår övertygelse att vi är marknadens främsta koncern för att fortsätta utveckla dessa specialistbolag över tid.

Presentation

För en presentation om det fjärde kvartalet med VD Conny Ryk och CFO Olof Andersson, vänligen besök: www.vestum.se/ir/pressmeddelanden/

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Olle Nykvist, Kommunikations- och IR-ansvarig Vestum AB (publ)

Tel: +46 72 177 61 54

E-mail: olle.nykvist@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Bokslutskommunike-2021.pdf
Bokslutskommunike-2021.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag inom segmenten Water, Services och Infrastructure. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera