1515
Annons
Årsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) den 18 maj 2022

Vid årsstämman i Tessin Nordic Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 18 maj 2022 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden
Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag att till styrelseledamöter omvälja Eva de Falck, Katrin Lindahl Wallin, Alexander Molander och Pär Roosvall samt att välja in Greger Larson som ny styrelseledamot.

Stämman beslutade vidare att omvälja Eva de Falck till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 200 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 400 000 kronor och övriga ledamöter i styrelsen ska erhålla 200 000 kronor.

Stämman beslutade om ersättning för arbete i risk- och revisionsutskottet, varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Som revisor omvalde stämman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudrevisor Daniel Algotsson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025 I (anställda och nyckelpersoner)
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1 300 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025 I till anställda och nyckelpersoner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget för vidareöverlåtelse till medlemmar av koncernledning och andra ledningspersoner samt externa styrelseledamöter i dotterbolag och övriga nyckelpersoner. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske från och med den 3 juni 2022 till och med den 17 juni 2022. Varje teckningsoption ger deltagare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 23 juni 2025 till och med den 22 september 2025. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 300 000 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025 II (styrelseledamöter)
Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om en riktad emission av högst 340 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025 II till styrelseledamöter. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Anmälan om teckning av teckningsoptioner ska ske från och med den 3 juni 2022 till och med den 17 juni 2022. Varje teckningsoption ger deltagare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 23 juni 2025 till och med den 22 september 2025. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 340 000 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändring av §3 i bolagsordningen.

Tidigare lydelse
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ny lydelse
Bolaget ska bedriva konsultation inom affärsutveckling, organisation och administration samt självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva verksamhet inom finansiering, låneförmedling, fastighetsförvaltning samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara högst 10 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.tessin.com.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera