1515
Annons
Kommuniké från extra bolagsstämma i SaveLend Group AB (publ)

Extra bolagsstämma för SaveLend Group AB (publ) ("SaveLend Group" eller “Bolaget”) hölls idag den 18 februari 2022.

Enligt framlagda förslag beslutade stämman att:

  • Godkänna förvärvet av Svensk Kreditförmedling AB enligt styrelsens förslag. SaveLend Group förvärvar samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling för en köpeskilling om 35 miljoner kronor, på kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs till 57 % genom en revers som avses kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget. Resterande 43 % av köpeskillingen kommer att betalas kontant. Transaktionen beräknas kunna slutföras omkring den 1 mars 2022.

  • Genomföra en riktad nyemission av aktier enligt styrelsens förslag, för att möjliggöra att den revers som erläggs som delbetalning av förvärvet (enligt punkten ovan) kan kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget. I den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 53 350,41 kronor genom nyemission av högst 2 347 418 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av Svensk Kreditförmedling. Bolaget bedömer att den riktade emissionen av aktier till säljarna av Svensk Kreditförmedling är en fördelaktig finansieringslösning för Bolaget i förhållande till andra alternativ. För varje tecknad aktie ska erläggas 8,52 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens volymviktade kurs över de tio senaste hela handelsdagarna före avtalsslutet för förvärvet (enligt punkten ovan). Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske i anslutning till att förvärvet genomförs och inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Det erinras även om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

  • Godkänna styrelsens beslut från den 30 januari 2022 om en riktad nyemission av högst 1 760 563 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 40 012,80 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Thoren Tillväxt AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt vill tillföra medel till Bolaget i samband med förvärvet av Svensk Kreditförmedling. Bolaget har även utvärderat möjligheten att anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission men kommit fram till att ett sådant alternativ inte är möjligt, eftersom det inte skulle ha mött tidplanen för att genomföra förvärvet av Svensk Kreditförmedling. Bolaget bedömer därmed att den riktade emissionen av aktier till Thoren Tillväxt AB är en fördelaktig finansieringslösning för Bolaget i förhållande till andra alternativ. Bolaget ser också ett stort värde för Bolaget som helhet i att ha en långsiktig, strategisk storägare som kan bidra positivt till Bolagets fortsatta expansion. För varje tecknad aktie ska erläggas 8,52 kronor kontant. Grunden för teckningskursen är aktiens volymviktade kurs över de senaste tio handelsdagarna före dagen för styrelsens beslut om emissionen. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom tre dagar efter det att bolagsstämman godkänt emissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.savelendgroup.se. Protokollet från stämman kommer vidare att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.savelendgroup.se senast två veckor efter stämman.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera