1515
Annons
Ngenic AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Ngenic publicerar helårsrapport för 2021

ÅRET 2021 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för året ökade med 53% och uppgick till 18,85 MSEK (12,29 MSEK).
 • Totala intäkter för året uppgick till 20,18 MSEK (14,43 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar: -12,75 MSEK (-7,38 MSEK).
 • Rörelseresultatet: -19,13 MSEK (-11,72 MSEK).
 • Balansomslutning: 64,43 MSEK (24,73 MSEK).
 • Nettokassaflöde: 5,57 MSEK (-3,82 MSEK).
 • Resultat per aktie: -4,43 kr (-4,21 kr).
 • Soliditet: 59% (21%).


FJÄRDE KVARTALET 2021 (OKTOBER - DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 87% och uppgick till 8,06 MSEK (4,32 MSEK).
 • Rörelseresultatet: -7,49 MSEK (-4,09 MSEK).
 • Resultat per aktie: -1,72 kr (-1,55 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Förvärvat Airpatrol OU i Tallinn, Estland.
 • Följdorder på 2,4 MSEK från Tibber AB.
 • Skrivit partneravtal med Residential IoT Services GmbH, ett helägt dotterbolag till Robert Bosch GmbH.
 • Tecknat ytterligare ett ramavtal med Sinfra.


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ngenics dotterbolag Airpatrol OU har beviljats 3,3 MSEK i projektmedel av Enterprise Estonia.
 • Tecknat samarbetsavtal med Gävle Energi. 


VD HAR ORDET
Det är med glädje och tillförsikt jag ser att de investeringar som gjorts under året tydligt ger avtryck på marknaden. Fjärde kvartalets omsättningstillväxt är 87%. Det är fjärde kvartalet i rad som vi ser en accelererad ökning av omsättningen. För helåret är tillväxten, rensat från icke verksamhetsdrivande intäkter, 56% varav organisk tillväxt är 45%. Vi ser dessutom en fortsatt tillväxt under inledningen av det första kvartalet 2022. Även om vi fortfarande befinner oss i en investeringsfas i tillväxt kan vi konstatera att bruttomarginalen på våra produkter visar på en god lönsamhet i vår kärnaffär.

”Omsättningsökningen fjärde kvartalet är 87% med en mycket bra bruttomarginal i vår kärnaffär”

Bakom den goda tillväxten ligger två tydliga drivkrafter. För det första en energimarknad i förändring och för det andra de investeringar vi gjort under det gångna året som redan börjat ge resultat. 

En energimarknad i snabb förändring
Under andra halvan av 2021 har marknaden sett ökade energipriser med en hög volatilitet, vilket verkar kunna förbli en ny verklighet på energimarknaden. Det medför att kostnaderna för att hålla energisystemet i balans ökar för energibolagen och övriga aktörer på marknaden. 

Det ger ett bättre incitament för energikunder att investera i de produkter och tjänster som vi idag erbjuder. Detta eftersom våra produkter och tjänster ger kunden full koll på sin energiförbrukning och automatiskt kan styra konsumtionen utefter timpriset. 

Fastighetsägare kan med våra produkter inte bara energieffektivisera med 10-20%, utan kan också sänka sina elhandelskostnader med upp till 30%. Vi ser också många nöjda kunder som berättar för vänner och bekanta om hur bra våra produkter fungerar, vilket markant har ökat efterfrågan av våra produkter och tjänster under fjärde kvartalet. Antalet installationer ökade med 127% under kvartalet och hela 255% bara i december.

Fortsättningsvis ser vi att kundbytesfrekvensen, s.k. churn, hos våra avtalskunder är mycket låg, jämförbar med tjänster som hemlarm. Det ser vi som ett gott betyg på att våra kunder är nöjda och att vårt tjänsteutbud är konkurrenskraftigt på marknaden.

”Med automatiserad energiflexibilitet kan en kund denna vinter sänka sitt elhandelspris med upp till 30%. Det utan att behöva göra någonting annat än klicka på en knapp i appen”.

Nästa steg i utvecklingen på elmarknaden är att använda våra produkter och tjänster för att styra kapacitetsmarknaden genom att avhjälpa problemen med kapacitetsbrist i lokala elnät. Denna affärsmöjlighet var något vi under fjärde kvartalet startade i samarbete mellan Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och Eon i den lokala kapacitetsmarknaden i Västra Skåne. 
Där har vi nu visat en viktig milstolpe i att styra värmepumpar i Lund för att avhjälpa problemen med kapacitetsbrist i nätet. På så sätt har vi tillsammans med LKF släppt fram mer effekt i regionen så att Eon t.ex. kan förse Pågen med mer el som därmed kan baka mer bröd. Samarbetet sker redan nu på kommersiella grunder och kommer att utökas efter behov i området. 

”Vi på Ngenic får tillsammans med LKF nu upp till fyra gånger så mycket betalt för att inte förbruka en kilowattimme som den kostar att förbruka.”

Investeringar i affärsutveckling som ger resultat
Under hösten gjorde vi två förvärv, svenska iEnergy och estniska Airpatrol. Förvärvet av iEnergy har redan gett intäkter och vi ser ett stärkt erbjudande genom integrationsmöjligheterna som den gemensamma tekniska plattformen möjliggör. I vår affär med Airpatrol så har integrationsarbetet påbörjats, där estniska staten dessutom går in och stödjer projektet. Den gemensamma plattform som vi nu tar fram ökar kundbasen för energitjänster och gör att vi dessutom kommer att ha ett stärkt erbjudande att gå ut med i hela Europa. 

Vår ställning i Europa har ytterligare förstärkts via ett partneravtal med det tyska IoT-bolaget RIoT som ägs av Robert Bosch GmbH. De har skapat en plattform för att konsumenter centralt ska kunna styra alla sina smarta enheter. Samarbetet är en strategisk del i att kunna integrera in fler energiresurser in i Ngenics plattform samtidigt som det ger slutkonsumenterna en ökad kundupplevelse genom att kunna koppla ihop alla hushållsprodukter.

I övrigt ser vi en viss ljusning i problematiken med komponentbrister hos underleverantörer, även om det inte går att blåsa faran över än. Vi har upplevt ett par försenade projekt, som också berott på andra omständigheter utanför vår kontroll. De två större affärerna för individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus som annonserades i somras har därför ännu inte slutförts och därmed inte slutfakturerats. Vi räknar nu med att båda projekten kommer att vara slutförda innan sommaren.

Vi ser nu möjligheter att fortsätta accelerera bolagets verksamhet och investera även under 2022.

Björn Berg
Verkställande direktör, Ngenic AB

Helårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://ngenic.se/foretag/investor-relations/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera