1515
Beslut vid årsstämma i Corem Property Group AB (publ)

Årsstämma i Corem har hållits idag, torsdagen den 29 april 2021. Mot bakgrund av covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Disposition av bolagets vinst

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 ska ske med 0,65 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor enligt nedan.

Avstämningsdag för utdelning för stamaktier ska vara måndagen den 3 maj 2021, med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 6 maj 2021.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara:

i. onsdagen den 30 juni 2021 med beräknad utbetalningsdag måndagen den 5 juli 2021,
ii. torsdagen den 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 5 oktober 2021,
iii. torsdagen den 30 december 2021 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 januari 2022, och
iv. torsdagen den 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 5 april 2022.

Stämman beslutade även att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande aktier enligt nedan.

Stämman beslutade att samtliga nya preferensaktier och stamaktier av serie D, som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av stämmans bemyndiganden i punkterna 14, 15 b och 16, ger rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie respektive stamaktie av serie D föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor och Magnus Uggla. Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara en.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med auktoriserade revisorn Katrine Söderberg som huvudansvarig revisor.

Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden ska uppgå till 320 000 kronor för styrelseordföranden och 180 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta instruktion för utseende av valberedning, att gälla till dess annan instruktion antas.

Instruktionen innebär bland annat att valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

Ändring av bolagsordningen

Stämman godkände vidare föreslagna ändringar av bolagsordningen med anledning av införandet av ett nytt aktieslag, enligt nedan:

Tidigare lydelse Beslutad ny lydelse
5.1 Antal aktier och 5.1 Antal aktier och aktieslagAntalet aktier i
aktieslagAntalet aktier Bolaget ska vara lägst trehundrafemtio miljoner
i Bolaget ska vara (350 000 000) och högst en miljard fyrahundra
lägst trehundrafemtio miljoner (1 400 000 000).Aktier kan utges i fyra
miljoner (350 000 000) serier, stamaktier av serie A, serie B och serie D
och högst en miljard och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier
fyrahundra miljoner (1 får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100
400 000 000).Aktier kan procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A
utges i tre serier, medför en röst och stamaktie av serie B, serie D samt
stamaktier av serie A preferensaktie medför vardera en tiondels röst.
och serie B och
preferensaktier.
Stamaktier och
preferensaktier får
emitteras till ett
belopp motsvarande
högst 100 procent av
aktiekapitalet.
Stamaktie av serie A
medför en röst och
stamaktie av serie B
samt preferensaktie
medför vardera en
tiondels röst.
Ny bestämmelse införs
5.2 Vinstutdelning på
stamaktierAlla
stamaktier ska, med
beaktande av vad som
framgår nedan, ha rätt
till utdelning utan
företrädesrätt
sinsemellan.Om
utdelning beslutas ska
följande gälla:

  • Stamaktier av serie
A och serie B har rätt
till samma utdelning
per aktie.
  • Stamaktierna av
serie D har rätt till
femtio (50) gånger den
sammanlagda utdelningen
på stamaktierna av
serie A och serie B,
dock högst tjugo (20)
kronor per stamaktie av
serie D och år.
Om utdelningen per
stamaktie av serie D
understiger tjugo (20)
kronor ska
utdelningsbegränsningen
om tjugo (20) kronor
höjas så att det belopp
med vilket utdelningen
understigit tjugo (20)
kronor per år kan delas
ut vid senare tillfälle
om tillräcklig
utdelning på
stamaktierna beslutas
varefter
utdelningsbegränsningen
ska återgå till tjugo
(20) kronor.Utbetalning
av utdelning avseende
stamaktie av serie D
ska göras i fyra (4)
lika stora
delbetalningar.
Avstämningsdagar för
utbetalning av
utdelning ska vara den
sista vardagen i juni,
september, december och
mars.
5.3 Emissioner 5.4 Emissioner***Ökning av aktiekapitalet genom
***Ökning av fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får
aktiekapitalet genom endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om
fondemission, och där både stamaktier av serie A och serie B tidigare
nya aktier ska ges ut, utgivits, det inbördes förhållandet mellan de
får endast ske genom stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom
utgivande av fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie
stamaktier, varvid, om A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att
både stamaktier av endast aktieägarna av stamaktier av serie A
serie A och serie B respektive serie B har rätt till de nya aktierna.
tidigare utgivits, det Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna
inbördes förhållandet fördelas de nya stamaktierna av serie A respektive
mellan de stamaktier av serie B mellan aktieägarna av stamaktier av serie A
serie A och serie B som respektive serie B i förhållande till det antal
ges ut genom stamaktier av serie A respektive serie B av samma
fondemissionen och aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock
redan utgivna även ske genom utgivande av preferensaktier och/eller
stamaktier av serie A stamaktier av serie D till ägare av stamaktier av
och serie B ska vara serie A respektive serie B varvid fondaktierna ska
oförändrat. Därvid fördelas mellan aktieägarna av serie A respektive
gäller att endast serie B i förhållande till det totala antal
stamaktieägarna har stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte
rätt till de nya innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta
aktierna. Finns både om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller
stamaktier av serie A att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
och serie B utgivna bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
fördelas de nya
stamaktierna mellan
stamaktieägarna i
förhållande till det
antal stamaktier av
samma aktieslag som de
förut äger.
Fondemission får dock
även ske genom
utgivande av
preferensaktier till
ägare av stamaktier
varvid fondaktierna ska
fördelas mellan
stamaktieägarna i
förhållande till det
totala antal stamaktier
som de förut äger. Det
föregående ska inte
innebära någon
inskränkning i
möjligheten att besluta
om fondemission utan
utgivande av nya
aktier, eller att genom
fondemission, efter
erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut
aktier av nytt slag.

5.5 Bolagets 5.6 Bolagets upplösningUpplöses Bolaget ska
upplösningUpplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets
preferensaktierna medföra rätt behållna tillgångar erhålla 450 kronor per
att ur Bolagets behållna aktie samt eventuellt Innestående Belopp
tillgångar erhålla 450 kronor (innefattande på Innestående Belopp belöpande
per aktie samt eventuellt Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.3 innan
Innestående Belopp utskiftning sker till ägarna av stamaktierna.
(innefattande på Innestående Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra
Belopp belöpande någon rätt till skiftesandel.Upplöses bolaget
Uppräkningsbelopp) enligt ska samtliga stamaktier ha lika rätt till
punkt 5.2 innan utskiftning utbetalning ur bolagets behållna tillgångar.
sker till ägarna av Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt
stamaktierna. till maximalt trehundra (300) kronor per
Preferensaktierna ska i övrigt aktie.
inte medföra någon rätt till
skiftesandel.
5.6 5.7 OmvandlingsförbehållStamaktier av serie A
OmvandlingsförbehållStamaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier
av serie A ska på begäran av omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran
ägare till sådana aktier om omvandling, som ska vara skriftlig och ange
omvandlas till stamaktier av det antal stamaktier av serie A som ska
serie B. Begäran om omvandlas till stamaktier av serie B samt om
omvandling, som ska vara begäran inte omfattar hela innehavet, vilka
skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska
stamaktier av serie A som ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska
omvandlas till stamaktier av tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen
serie B samt om begäran inte tillhanda under februari respektive augusti
omfattar hela innehavet, vilka månad. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen
stamaktier av serie A till Bolagsverket för registrering i
omvandlingen avser, ska göras aktiebolagsregistret. Omvandlingen är
hos styrelsen. Sådan begäran verkställd när registrering skett samt
ska tillställas styrelsen och antecknats i avstämningsregistret.
ha kommit styrelsen tillhanda
under februari respektive
augusti månad. Styrelsen ska
genast anmäla omvandlingen
till Bolagsverket för
registrering i
aktiebolagsregistret.
Omvandlingen är verkställd när
registrering skett samt
antecknats i
avstämningsregistret.

Utöver ovan ändringar av bolagsordningen beslutades även vissa följdändringar i anledning av ov

an. Stämman beslutade även om redaktionella ändringar i bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Bemyndigande med anledning av offentligt uppköpserbjudande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med anledning av offentligt uppköpserbjudande.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, och bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ett inlösenerbjudande, i vilket bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran som endast kan användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning.

Stämman beslutade, som en del härav, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital med högst 7 200 000 kronor genom indragning av högst 3 600 000 preferensaktier. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras i syfte att genomföra en återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på bolaget. För varje inlöst preferensaktie ska betalas en inlösenfordran på bolaget om nominellt 323 kronor.

Stämman beslutade som en del härav även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 4 032 000 stamaktier av serie D i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 064 000 kronor, till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning av inlösenfordran. Nyemission enligt ovan ska ske till en teckningskurs om 288,39[1]  kronor per stamaktie av serie D.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, i enlighet med styrelsens förslag.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD,
Telefon: 08-503 853 33.
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se
 

På Corems hemsida, www.corem.se, finns samlad information om verksamheten, styrelse och ledning, ekonomisk rapportering samt pressmeddelanden.

 

[1] Den exakta teckningskursen är 288,392857142857 kronor.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?