Oscar Properties Holding AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Oscar properties Holding AB (publ)

Årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ) hölls den 30 juni 2020 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019. Det antecknades att aktieägare representerande minst tio procent av samtliga aktier i bolaget röstade mot beslutet om ansvarsfrihet.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Antalet styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande:
  • Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
  • Omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth, och Ulf Nilsson. Peter Norman omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor, med Ingemar Rindstig som huvudansvarig för revisionen.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, och av (2) nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst en (1) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra punkt 13 i bolagsordningen genom att ta bort information om avstämningsdag som en anpassning till kommande lagändring. 

Kompletta förslag 

De kompletta förslagen från valberedningen och styrelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.oscarproperties.com. 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?