1515
Annons
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOZAP AB (PUBL)

Aktieägarna i SOZAP AB (publ), org. nr 556980-2241, med säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående i enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

SOZAP välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för att delta vid årsstämman

Den som önskar delta, genom förhandsröstning, i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2022, och

- dels anmäla sig för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är SOZAP tillhanda senast den 3 maj 2022.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 26 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på SOZAPs hemsida www.sozap.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2021. Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret elektroniskt genom verifiering med BankID eller lämnande av bindande elektronisk signatur via bolagets hemsida, www.sozap.com. Formuläret kan även skickas med e-post till agm@sozap.com eller med post till SOZAP AB (publ), Brunnsgatan 3B, 611 32 Nyköping. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till SOZAP AB (publ), Brunnsgatan 3B, 611 32 Nyköping, eller via e-post till agm@sozap.com, senast den 26 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos SOZAP AB, Brunnsgatan 3B, 611 32 Nyköping, och på www.sozap.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Val av justeringsperson.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av förslaget till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat.

9. Beslut om ansvarsfrihet för: (a) styrelseledamöterna (b) verkställande direktören.

10. Fastställande av:

    (a) antalet styrelseledamöter

    (b) antalet revisorer

11. Fastställande av:

    (a) arvoden åt styrelsen

    (b) arvoden åt revisorerna

12. Val av styrelseledamöter:

    (a) Claes Wenthzel (omval)

    (b) Stefan Janse (omval)

    (c) Annette Colin (omval)

    (d) Daniel Somos (omval)

13. Val av styrelseordförande:

    (a) Claes Wenthzel (omval)

14. Val av revisorer

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Claes Wenthzel väljs till ordförande på stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av justeringsperson (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Rade Prokopovic, eller, vid föreslagen justeringspersons förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd i punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Punkt 10(a) – Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10(b) – Styrelsen föreslår att antalet revisorer ska vara en (1), utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Punkt 11(a) – Valberedningen föreslår att stämman beslutar att styrelsearvode, för tiden fram till årsstämman 2023, ska utgå med totalt 390 000 kronor årligen, med fördelningen 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor var till övriga styrelseledamöter. Ersättning för eventuellt utskottsarbete ska inte utgå. Förslaget till styrelsearvode ska vara villkorat av och utgå från och med dagen för den eventuella noteringen av bolagets aktier på en marknadsplats, vilket innebär att föreslagna belopp ska prorateras i förhållande till tiden från noteringen av bolagets aktier på en marknadsplats till dagen för årsstämman 2023.

Punkt 11(b) – Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12-13)

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande framgår av förslaget till dagordning ovan.

Val av revisorer (punkt 14)

Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall valberedningens förslag till revisor antas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för kallelsen till stämman uppgående till högst 20% procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Stämmans beslut enligt punkt 15 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 8 520 840 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dokumentation

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 framläggs genom att de senast tre veckor före stämman hålls tillgängliga hos bolaget, SOZAP AB (publ), Brunnsgatan 3B, 611 32 Nyköping, och på webbplatsen www.sozap.com. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de senast två veckor före stämman hålls tillgängliga hos bolaget, SOZAP AB (publ), Brunnsgatan 3B, 611 32 Nyköping. Handlingarna kommer också att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.sozap.com, och sänds till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

*****

Röstning kan ske genom denna länk: https://app.verified.eu/web/postrosta2022/?source=sozap4maj

Nyköping 5 april 2022

SOZAP AB (publ)

Styrelsen

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera