1515
Annons
Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2022

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 4 maj 2022 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 4,30 kronor per stamaktie med utbetalning vid två tillfällen om vardera 2,15 kronor. Avstämningsdagar för utdelningen är den 6 maj 2022 samt den 31 oktober 2022. Vidare beslutade årsstämman om utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 29 juli 2022, 31 oktober 2022, 31 januari 2023 och 28 april 2023.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken, utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Åsa Bergström, Nils Styf, Mia Bäckvall Juhlin och Anders Nilsson samt nyval av Hans-Olov Blom för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare om omval av Nils Styf som styrelseordförande.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 1 460 000 kronor att fördelas enligt följande: 360 000 kronor till styrelsens ordförande, 180 000 kronor till övriga ledamöter samt ersättning om totalt 200 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2021.

Beslut fattades också om omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2022/2025 genom en emission av högst 140 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 140 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2022/2025 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022/2025. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 140 000 motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 490 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av incitamentsprogrammet.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt 5 400 000 stamaktier och 15 000 000 preferensaktier utges.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?