1515
Annons
Kommuniké från årsstämma i SaveLend Group AB (publ)

Årsstämma för SaveLend Group AB (publ) ("SaveLend Group" eller “Bolaget”) hölls idag den 26 april 2022.

Stämman beslutade att:

  • Fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2021. Samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat enligt framlagt förslag balanseras i ny räkning. Stämman beslutade även att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt bolagets verkställande direktör för verksamhetsåret 2021.
  • Styrelsearvode ska utgå, i enlighet med valberedningens förslag, med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 120 000 kronor till ordförande i respektive utskott och med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i respektive utskott. Stämman beslutade att ersättning inte ska utgå till ledamöter som är anställda av Bolaget. Stämman beslutade också att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • I enlighet med valberedningens förslag omvälja Bo Engström, Ludwig Pettersson, Robert Andersson, Birgit Köster Hoffmann, Johan Roos och Jan Sjödin till ordinarie ledamöter. Stämman beslutade även om nyval av Kaj Rönnlund. Nuvarande styrelseledamoten Helena Möller har avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Bo Engström. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag samt revisions- och regelefterlevnadsutskottets rekommendation att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.
  • I enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet, enligt detta bemyndigande, motsvarar högst 20 procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget.
  • I enlighet med styrelsens förslag, inrätta incitamentsprogram 2022/2025:I, genom emission av högst 1 276 721 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget eller ett av bolaget anvisat dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 30 juni 2025 teckna en ny aktie i bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta högst 1 276 721 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2022/2025:I. Varje ledande befattningshavare kan förvärva högst 113 043 teckningsoptioner och övriga nyckelpersoner kan förvärva högst 23 274 teckningsoptioner per person. Teckningsoptionerna överlåtes till ett pris som motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).
  • I enlighet med aktieägaren P&N Wolf Marketing AB:s förslag, inrätta incitamentsprogram 2022/2025:II, genom emission av högst 319 180 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget eller ett av bolaget anvisat dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 30 juni 2025 teckna en ny aktie i bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta högst 319 180 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II till styrelseledamöter, exklusive verkställande direktören, i bolaget, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2022/2025:II. Varje styrelseledamot, exklusive verkställande direktören, kan förvärva högst 53 196 teckningsoptioner per person. Teckningsoptionerna överlåtes till ett pris som motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).
  • I enlighet med styrelsens förslag, införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen.
  • Avslå aktieägaren Kennedi Samuels förslag till beslut om utbetalning av ex gratia-ersättning samt avslå aktieägaren Kennedi Samuels förslag till beslut om avskiljande av Jonas Ahlberg från rollen som vice VD.

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.savelendgroup.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.savelendgroup.se senast två veckor efter årsstämman.

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 10:58 CEST den 26 april 2022.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera