Kommuniké från extra bolagsstämma i Idogen AB

Idag, den 4 november 2020, hölls extra bolagsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen ska vara marknads- och konkurrensmässig och ska bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för varje enskild ledande befattningshavare ska vara baserad på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 16 oktober 2020 om emission av högst 9 121 654 units. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget cirka 34 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i emissionen kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 46 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 13 november 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption serie TO 4. Totalt omfattar emissionen högst högst 9 121 654 aktier och högst 9 121 654 teckningsoptioner serie TO 4. Teckningskursen uppgår till 3,75 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 3,75 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningstiden i emissionen löper under perioden 17 november - 1 december 2020. Varje teckningsoption serie TO 4 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden 21 september - 5 oktober 2021 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 6 september - 17 september 2021, dock lägst 2 kronor och högst 5 kronor per aktie. 

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 6 385 157,80 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 4 som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 6 385 157,80 kronor.

VD Anders Karlssons anförande från den extra bolagsstämman kan ses här (https://www.youtube.com/watch?v=ET7L-I5FVwg&feature=youtu.be&ab_channel=BioStock).

Lund den 4 november 2020
Idogen AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 15:55 CET. 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?