1515
Annons
Raybased: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Raybased Holding AB (publ), org.nr 556776-3213, med säte i Trollhättan, kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 juni 2021.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Raybased Holding, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Extra bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid extra bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av extra bolagsstämman offentliggörs tisdagen den 15 juni 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 juni 2021, och
  • dels senast måndagen den 14 juni 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Raybased Holding tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn senast onsdagen den 9 juni 2021 för att få delta i extra bolagsstämman, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.raybased.com. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 14 juni 2021. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Raybased Holding AB (publ), A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda. Ifyllt formulär får även inges per e-post till info@raybased.com.Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://raybased.com/dokument, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Framläggande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga huruvida extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av revisor
7. Fastställande av arvode för revisor

beslutsförslag etc.

Punkt 1 - Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Bolagets styrelse har föreslagit att Fredrik Brodin, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 - Val av en eller två justeringsmän

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Jan Eriksson och Lennart Olving, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

Punkt 3 - Framläggande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Raybased Holding, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 6 - Val av revisor

Styrelsen föreslår att stämman entledigar nuvarande revisorn och att till ny revisor utser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets nya verksamhetsinriktning till följd av de förvärv som offentliggjordes den 29 april 2021 har gjort det affärsmässigt befogat att byta revisor före nästkommande årsstämma.

Punkt 7 - Fastställande av arvode för revisor

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 73 666 428 aktier och röster per dagen för denna kallelse.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Handlingar

Fullmakts- och förhandsröstningsformulär, finns tillgängligt på bolagets webbplats https://raybased.com/dokument. Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Med anledning av att extra bolagsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen till Raybased Holding AB (publ), A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda, eller via e-post till info@raybased.com, senast den 5juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på A Odhners Gata 41, 421 30 Västra Frölunda, och på bolagets webbplats, www.raybased.com, senast den 10 juni 2021. Upplysningar kommer också inom samma tid skickas till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Trollhättan i juni 2021
RAYBASED HOLDING AB (PUBL)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:
Jonas Almquist VD, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com 

Fredrik Brodin, Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 88 65
fredrik@broville.se

Om Raybased Holding

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM). www.raybased.com

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?