1515
Annons
SOZAP AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2022

SOZAP ökar antalet användare (MAU) i kvartalet till 1,1 miljoner (0,8 miljoner Q4 2021)

JANUARI – MARS 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (4,4) en ökning med 5 procent, -6 procent i jämförbar valuta.
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till –7,2 MSEK (-0,1), vilket till stor del utgjordes av nedskrivningen av spelet Spells & Loot som efter lansering ej uppfyllde bolagets interna mått på tillväxt och potential.
 • Periodens resultat uppgick till -7,2 MSEK (-0,1).
 • Resultat per aktie var -0,84 SEK (-0,02) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten i första kvartalet var -1,4 MSEK (0,2). Likvida medel uppgick till 22,6 MSEK (13,7).
 • Snittintäkt per spelare (ARPDAU) uppgick till 0,071 USD (0,075), -6 procent mot föregående år.
 • Månatliga unika aktiva spelare (MAU) under perioden uppgick till 1,1 miljoner (1,1).
 • Antalet utestående aktier vid periodens slut var 8 520 840 och antalet teckningsoptioner 785 000, oförändrat i kvartalet.

VD HAR ORDET

De senaste tolv månaderna har vi byggt upp en förstklassig och välmående studio med flertalet utvecklingsceller och en etablerad MVP-process. Resultatet av det ser vi tydligt under detta kvartal, där vi börjat utveckla tre nya spel och därmed har sju spel under utveckling i olika stadier. Bolaget ser tre potentiella utfall för de spel som vi tar fram. I bästa fall blir spelet skalbart och resurser allokeras för att på kortast tid lansera spelet på den globala marknaden. I nästa kategori hamnar de spel som inte fullt ut går att skala, men som kan generera tillräckliga intäkter för att underhålla spelet. I sämsta fall uppnår spelet inte uppsatta mål och läggs ned, såsom skedde med Spells & Loot.

Marknaden för mobila spel hade ett tufft första kvartal. Marknadsförsämringen för köp av installationer fortsätter, beroende på att IDFA-förändringarna stört hela ekosystemet för appmarknadsföring med betydande konsekvenser för vårt sätt att spåra, mäta och rikta in annonskampanjer. Trots det lyckades SOZAP växa med ARMED HEIST under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2021. Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 4,6 MSEK (4,4). Snittintäkten per spelare (ARPDAU) och antal månatliga unika aktiva spelare (MAU) ligger i linje med förväntningarna och som tidigare kommunicerats belastades resultatet med en engångspost om ca 4 MSEK vilket härleds till nedskrivningen av spelet Spells & Loot.

Teamet bakom ARMED HEIST fortsätter sitt arbete och större uppdateringar kommer att göras under året för att öka spelets user acquisition. Vi prioriterar en ny serverlösning för att minska filstorleken och förbättra annonskonverteringen, innan vi färdigställer och lanserar flerspelarläget PVP (player versus player). Vårt marknadsföringsteam har även tagit fram nytt marknadsföringsmaterial i form av inspelade scener som även det bedöms förbättra annonskonverteringen. Detta i kombination med migreringen till ny server förväntas resultera i en lägre kostnad per användare.

Vi fortsätter följa vår strategi från 2021.Genom vår MVP-process (minimum viable product) realisera våra idéer med en kortare utvecklingstid och därmed nå snabbare marknadsvalidering. Med resultaten så här långt och insikterna från förändringarna i ekosystemet för mobilappsmarknadsföring har vi anpassat vår speldesign och utvecklar spelmekaniker för att nå en bredare publik och kampanjfördelningsstrategi.

Vårt mål 2023 är att underhålla 1 miljon spelare dagligen med en diversifierad portfölj riktad till såväl vana som mindre vana spelare. Vårt fokus under 2022 är därför att realisera så många spelkoncept som möjligt och utnyttja vår möjlighet att skala spelen för att utveckla och förbättra vår affär. Jag är optimistisk till våra spelkoncept och övertygad om att vi kan leverera underhållande titlar som engagerar användare globalt.

Rade Prokopovic
Grundare och VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Bolaget beslutade att stoppa vidareutveckling av spelet Spells & Loot och i första kvartalet 2022 skriva ned utvecklingskostnaderna vilket resulterar i en engångspost om ca 4 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens slut.

FINANSIELL KALENDER
Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.sozap.com

 • Delårsrapport jan - jun 2022: 17 augusti 2022
 • Delårsrapport jan - sep 2022: 16 november 2022
 • Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Nyköping den 18 maj 2022

Claes Wenthzel
Styrelsens ordförande

Annette Colin
Styrelseledamot

Stefan Janse
Styrelseledamot

Daniel Somos
Styrelseledamot

Rade Prokopovic
Verkställande Direktör

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 07:00 CET.

Länk till rapporten: Investors Relations (sozap.com)

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera