1515
Annons
NP3 Fastigheter Delårsrapport januari - mars 2022
Delårsrapport januari - mars
 • Intäkterna ökade med 25 % till 364 mkr (291).
 • Driftöverskottet ökade med 27 % till 242 mkr (190).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 29 % till 173 mkr (135). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 28 % motsvarande 2,83 kr/stamaktie (2,22).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 129 mkr (301).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 437 mkr (373) vilket motsvarar 7,66 kr/stamaktie (6,59).
 • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 426 mkr (154) varav 237 mkr (71) avsåg förvärv av fastigheter och 28 mkr (17) avsåg förvärv av aktier i intresseföretag och joint venture.
 • Periodens investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 166 mkr (74).

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 173 miljoner kronor, vilket är en ökning med 29 procent i jämförelse med föregående år. Förvaltningsresultatet per stamaktie uppgick till 2,83 kronor, en ökning med 28 procent. Ökningen härleds primärt till ett större fastighetsbestånd samt en större resultatandel från intresseföretag och joint venture.

Resultatet påverkades negativt av högre elkostnader men, i jäm­förelsen med föregående år, positivt av mindre snö och mildare väder. Detta är inget anmärkningsvärt - som fastighetsbolag med fokus på norra Sverige är det naturligt med varierande vint­rar. Vi fortsätter dock diversifieringen i utvalda orter i mellersta Sverige som medför att vi blir allt mindre känsliga för vinterkost­nader.

Norra Sveriges attraktionskraft
Vi ser fortsatt stora investeringar i norra Sverige. Svenska kraftnäts planerade investering på 8,4 miljarder kronor utmed norrlandskusten är inte bara en investering i Norrland utan öppnar upp för ett flertal andra investeringar. Kapaciteten på eluttag ökar markant vilket underlättar för den fossilfria om­ställningen.

Jag tycker även att vi kan se ett ökat intresse, som startade redan i början av pandemin, för att flytta delar av komponenter och leveranskedjor närmre produktionen. De senaste åren har tydligt förändrat vårt synsätt från "just in time" till "just in case". Min tro är att detta ytterligare kommer stärka efterfrågan på vårt kärnom­råde lager- och industrilokaler. Då norra Sverige är industritätt torde det även gynna vår marknad.

Uthyrning
Under första kvartalet har uthyrningsverksamheten varit positiv och nettouthyrningen, som kan ses som en indikator på efter­frågan, uppgick till plus 16 miljoner kronor. Vi ser under början på andra kvartalet fortsatt god efterfrågan på såväl våra befintliga byggnader som på våra projekt.

Projektverksamheten består primärt av många små om- och tillbyggnationer i form av hyresgästanpassningar. Dessa är en viktig del i vårt uthyrningsarbete för att erbjuda effektiva lokaler till våra kunder. Gällande nyproduktioner har dessa kalkyler blivit svårare att räkna hem givet de prisökningar som sker på material. Vi har i flertalet av våra större projekt avtal som gör att vår hyresgäst är med och delar på den risken. Det innebär att NP3 antingen kompenseras i form av högre hyresnivåer eller att vi kan välja alternativa metoder som medför att NP3 ändå får den tilltänkta avkastningen på sin projektportfölj.

Transaktioner
Under årets första kvartal har vi förvärvat fastigheter för 1 027 miljoner kronor varav vi tillträtt fastigheter för 237 miljoner kronor. Efter kvartalet har därtill avtal slutits på förvärv om 289 miljoner kronor. Vi ser en fortsatt stor konkurrens i transaktionerna men har trots det ändå haft en bra investeringstakt under första kvartalet. Hur resterande del av året utvecklas beror på många faktorer. Jag tän­ker primärt på utbud av fastigheter som är till försäljning, priset på pengar i kapitalmarknaden, den reala ökningen av räntan med mera. När yielderna är historiskt låga, inflationen hög och omvärlden orolig gäller det att vi väger våra investeringsmöjligheter fortsatt noggrant. Våra lokala organisationer ger oss emellertid en trygghet då deras känne­dom och kunskap kring investeringsobjekten är viktiga i våra beslut.

Värderingsyielden för vårt fastighetsbestånd gick under kvar­talet ned med 0,01 procent kopplat till förvärvade fastigheter och tillsammans med det ökade inflationsantagandet för 2022 från 2,0 procent till 3,0 procent uppgår värdeförändringen till 129 miljoner kronor. Inflationen kommer troligen vara hög under närtid där dock de långa räntekurvorna indikerar att denna höga inflation inte behöver bli långvarig. NP3s hyresavtal är nästan till uteslutande del indexerade till KPI eller motsvarande. Risken är dock att det kan vara svårt att föra den ökade hyreskostnaden vidare till nästa led. Pricing power är nog bland de mest använda orden under början av 2022. Med våra 2 200 hyresgäster där ingen står för mer än 1,8 procent av hyresvärdet känner jag fortsatt mig trygg i NP3s hyresflöde. Vi har även generellt lägre hyresnivåer i våra marknader vilket också ger en stabilitet i de snabba svängningarna. NP3 kommer även fortsättningsvis prio­ritera starka kunder och längre hyresavtal snarare än att åtnjuta den sista kronan på hyran.

Vår omvärld
Oroligheterna i omvärlden ger stora avtryck. Som jag har ut­vecklat tidigare står NP3 väl rustat för att möta de effekter som uppstår även här i vårt land. Vi ser skenande priser primärt på energi, byggvaror och mat. Men framförallt ser vi Ukraina och den humanitära situationen. Låt oss alla, på de olika sätt som står till buds, bidra till att minska det mänskliga lidandet - och låt oss hoppas på att förnuft kommer råda och segra.

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 maj 2022 kl. 08.00 CEST.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?