1515
Annons
SOZAP AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

Delårsrapport januari-september 2021

JULI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,4 MSEK (2,7) en ökning med 61,9 procent, 102,6 procent i jämförbar valuta.
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till –2,6 MSEK (0,1).
 • Periodens resultat uppgick till -2,6 MSEK (0,1).
 • Resultat per aktie var -0,30 SEK (0,02) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,2 MSEK (-0,4).
 • Likvida medel uppgick till 31,4 MSEK (4,0).
 • Snittintäkt per spelare (ARPDAU total) uppgick till 0,089 USD (0,046), en ökning med 95,3 procent.
 • Månatliga unika aktiva spelare (MAU) uppgick till 0,9 miljoner (1,0).
 • Antalet utestående aktier vid periodens slut var 8 520 840 och antalet teckningsoptioner 785 000, oförändrat i kvartalet.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,9 MSEK (7,0) en ökning med 97,2 procent, 100,5 procent i jämförbar valuta.
 • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -3,7 MSEK (-1,0).
 • Periodens resultat uppgick till -3,7 MSEK (-1,0).
 • Resultat per aktie var -0,51 SEK (-0,17) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 3,0 MSEK (5,3).
 • Snittintäkter per spelare (ARPDAU total) uppgick till 0,084 USD (0,036), en ökning med 132,0 procent.
 • Månatliga unika aktiva spelare (MAU) uppgick till 1,0 miljon (1,1).


VD HAR ORDET

Under det tredje kvartalet ökade vi utvecklingstakten genom nyrekryteringar och positionerar oss enligt den strategi som ska accelerera utvecklingen av bolagets spelportfölj under 2022 och framåt. Nettoomsättningen ökade med 61,9 procent och med 102,6 procent i jämförbar valuta jämfört med föregående år och drivs framför allt av fortsatta förbättringar i ARMED HEIST och av den genomsnittliga intäkten per daglig aktiv spelare (ARPDAU) som ökade med 95,3 procent jämfört med föregående år.

Vi har medvetet spenderat mindre pengar på marknadsföring genom user acquisition vilket resulterat i något minskade intäkter jämfört med föregående kvartal. De minskade investeringarna i user acquisition är dels kopplade till förändrade marknadsföringsvillkor med anledning av IDFA-förändringarna som Apple infört på iOS enheter, dels till att planerade uppdateringar av ARMED HEIST förväntas möjliggöra effektivare investeringar i user acquisition. Vi förväntar oss att annonsekosystemet normaliseras mot slutet av det fjärde kvartalet och att vi därmed kan utöka vår user acquisition för att fortsätta driva tillväxt med ARMED HEIST.

Samtidigt fortsätter vidareutvecklingen av ARMED HEIST med en större uppdatering som vi lanserade under den tredje veckan i november. Uppdateringen förbättrar spelupplevelsen och innehåller den första optimeringen av spelets filstorlek, som minskats med över 40 procent. Vi bedömer att detta kommer att förbättra konverteringen av den befintliga trafik som kommer via App Store och Google Play, vilket väntas ge en positiv effekt på inflödet av nya spelare. Kommande versionsuppdatering av underliggande spelmotor från Unity förväntas sänka filstorleken och prestandakraven ytterligare och därmed göra spelet tillgängligt för fler.

Vid ingången av det fjärde kvartalet inleddes en global mjuklansering av vårt första casualspel ”Legends of Libra”, som vi nu arbetar aktivt med att utvärdera och optimera. Vårt tredje spel ”Spells and Loot” kommer vi att mjuklansera under det fjärde kvartalet med speltester i utvalda länder.

Som en del i vår tillväxtstrategi har vi under det tredje kvartalet påbörjat utvecklingen av en centraliserad teknisk plattform. Den ska dels göra det möjligt att på kortare tid utveckla och utvärdera nya spelkoncept, dels underlätta antal parallella projekt och etableringar av nya team.

Under det fjärde kvartalet fortsätter vi utveckla tillkännagivna speltitlar och påbörjar samtidigt utvecklingen av flera nya spelkoncept. Vi är förväntansfulla och kommer stegvis utvärdera och fokusera på de spelprojekt som uppvisar tillräckligt bra nyckeltal.

Vår ambition är att accelerera utvecklingen genom att fortsätta investera i nyrekryteringar, befintliga medarbetare och framtida spelpipeline. Med erfarenheten så här långt och MVP-strategin är jag övertygad om att vi kan leverera underhållande spel som engagerar våra användare och därmed leverera skalbara speltitlar och långsiktigt aktieägarvärde.

Rade Prokopovic
Grundare och VD

FINANSIELL KALENDER
Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.sozap.com

 • Bokslutskommuniké 2021: 24 februari 2022
 • Årsstämma 2022: 2 maj 2022
 • Delårsrapport jan - mar 2022: 18 maj 2022
 • Delårsrapport jan - jun 2022: 17 augusti 2022
 • Delårsrapport jan - sep 2022: 16 november 2022
 • Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Nyköping den 26 november 2021

Claes Wenthzel
Styrelsens ordförande

Annette Colin
Styrelseledamot

Stefan Janse
Styrelseledamot

Daniel Somos
Styrelseledamot

Rade Prokopovic
Verkställande Direktör

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Rade Prokopovic, VD
Mail: rade@sozap.com
Tel: +46 708 800 558

Länk till fullständig delårsrapport: Investors Relations (sozap.com)

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera