Annons
Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 31 mars 2022 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade om utdelning av 13,50 kr kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är måndagen den 4 april 2022. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 april 2022. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Styrelseledamöter och arvoden
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Camilla Krogh, Olav Line, Thomas Thuresson och Annica Ånäs samt nyval av Jenny Larsson.

För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå höjt arvode med 925 000 kr och till ledamot ska höjt arvode utgå med 370 000 kr.

För arbete i utskotten ska utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 160 000 kr. 
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr. 
Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr. 
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

Arvodesförslaget avseende åtta arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 4 310 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2023.
Ersättning - rapport och riktlinjer
Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten. 

Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Återköp
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 1 477 650 kronor genom indragning av 1 477 650 stamaktier utan återbetalning till aktieägarna. Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 1 477 650 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital. Årsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera