Annons
Raute Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2022 klo 19.50
 

RAUTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2022 PÄÄTÖKSET

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2022 Lahdessa. Koronaviruspandemian edelleen jatkuessa yhtiö teki merkittäviä varotoimenpiteitä osallistujien terveyden turvaamiseksi. Samalla turvattiin osakkeenomistajien oikeudet. Suurin osa kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista osallistui asiamiesten välityksellä siten, että kokouksessa oli edustettuna noin 64 prosenttia kaikista äänistä. Kokouksessa oli paikalla kaikkiaan 22 henkilöä. Lisäksi kokousta seurasi etäyhteydellä 17 osakkeenomistajaa. Yhtiö haluaa kiittää kaikkia yhtiökokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia heidän tässä tilanteessa osoittamastaan joustavuudesta.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2022 vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.  Yhtiökokous päätti kuitenkin valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,80 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta A- ja K-sarjan osakkeille. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Ellei hallitus perustellusta syystä toisin päätä, valtuutuksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Hallituksen päätöksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen TkL Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi KTM Mika Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, DI Petri Perttula, KTK Ari Piik ja DI Patrick von Essen.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 24.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten kulukorvaukset maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Valtuutus korvaa 31.3.2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Raute Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A-sarjan osaketta.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 14.4.2022 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raute.com > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2022.
RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com
RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain/Changzhoun alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2021 oli 142,2 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 802. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera