1515
Annons
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TESSIN NORDIC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Tessin Nordic Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tessin”), org.nr 559085-5721, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 december 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 3 december 2021, samt
 1. dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 10 december 2021.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till Euroclear.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 3 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING
Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid den extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt endast via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Tessin Nordic Holding AB (publ), Extra Bolagsstämma 2021, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 2. Framläggande och godkännande av dagordning
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 I (anställda och nyckelpersoner)
 7. Beslut om principer för valberedningens tillsättning, instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
 8. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 II (styrelseledamöter)
 9. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 1. Val av ordförande
Styrelsen föreslår att Eva de Falck väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att Louise Wendel, representerades NFT Ventures, väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsens ordförande anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
För att ta del av Styrelsens förslag beslut avseende fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare hänvisas till den kompletta kallelsen (bifogad)

Punkt 7. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 I (anställda och nyckelpersoner)

Bakgrund och motiv
Under våren 2021 genomfördes ett omvänt förvärv där Bolaget (dåvarande Effnetplattformen AB (publ) och sedermera ändrat till Tessin Nordic Holding AB), förvärvade cirka 98,83 procent av totala antalet aktier och röster i Tessin Nordic AB (”Tessin Nordic”). Tessin Nordic har ett utestående incitamentsprogram för anställda som beslutades av årsstämman i Tessin Nordic den 17 juni 2019. Mot bakgrund av ovan beskrivna omvända förvärv bedömer styrelsen att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att föreslå ett beslut om incitamentsprogram i Bolaget. I samband med detta avser Bolaget återköpa och makulera de utestående teckningsoptionerna i Tessin Nordic, innebärande att det för de anställda kommer att finnas ett incitamentsprogram i Bolaget istället för i Tessin Nordic. Styrelsen bedömer att ett incitamentsprogram för de anställda skapar större delaktighet för de anställda inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling och det är också angeläget att motivera till fortsatt anställning.

Incitamentsprogram I 2022/2024 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda samt VD och externa styrelseledamöter i dotterbolaget Tessin Capital AB (”Deltagarna”). Teckningsoptionerna har en löptid om cirka två (2) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptiden. Anledningen till att styrelsen har föreslagit en löptid om två (2) år istället för tre (3) år som är huvudregeln enligt Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning är att merparten av Deltagarna också är deltagare i incitamentsprogrammet i Tessin Nordic från 2019 som beskrivs ovan och styrelsen har därmed gjort bedömningen att det finns ett behov av att ha en kortare löptid för detta incitamentsprogram då det är tänkt att ersätta det befintliga incitamentsprogram som redan löpt i två (2) år i Tessin Nordic.

Avsikten är att detta incitamentsprogram ska vara det första incitamentsprogrammet i en serie av totalt tre incitamentsprogram till anställda och nyckelpersoner som avses ges ut vid denna stämma samt de kommande två årsstämmorna och som gemensamt beräknas omfatta en total utspädning om 4 procent i Bolaget (beräknat som antal nyemitterade aktier vid fullt utnyttjande av programmen dividerat med totalt antal aktier i Bolaget efter sådana emissioner men innan övriga framtida händelser).

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 (”Incitamentsprogrammet I 2022/2024”) i enlighet med förslaget nedan.

Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 249 200 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 124 920 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med nedan villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma anställda i Bolaget och i Tessin Nordic samt VD och externa styrelseledamöter i dotterbolaget Tessin Capital AB. Teckningsoptionerna kan tecknas personligen eller genom helägt bolag.
 1. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.
 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021.
 1. Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022. Teckningsoptionerna ska betalas kontant senast den 17 januari 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 1. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det belopp som utgör överkurs tillföras den fria överkursfonden vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
 1. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 15 januari 2024 till och med den 15 mars 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.
 1. Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptionerna ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

Fördelning av teckningsoptioner samt rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptioner
Deltagarnas rätt till att erhålla tilldelning av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Rätt att tilldelas teckningsoptioner kräver att Deltagaren ingår avtal angående hembudsskyldighet m.m. med Bolaget. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner till Deltagarna:

KategoriMaximalt antal DeltagareMaximalt antal teckningsoptioner per DeltagareMaximalt antal teckningsoptioner i kategorin
VD/koncernchef1 person140 000140 000
VD Tessin Capital, grundare samt övriga medlemmar av koncernledning samt andra ledningspersoner10 personer100 000650 000
Externa styrelseledamöter i Tessin Capital, övriga nyckelpersoner5 personer100 000260 000
Övriga anställda12 personer50 000199 200
Summa28 personer-1 249 200

Beräkning av marknadsvärdet
Optionsrättens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering genomförd av oberoende värderingsinstitut, baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 2,42 kronor, 0,187 kronor per teckningsoption, vid antagande av en teckningskurs om 2,91 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för optionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,21 procent och en volatilitet om 30 procent.

Kostnader samt påverkan på viktiga nyckeltal
Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna. De totala kostnaderna, inklusive kostnader för Incitamentsprogrammet II 2022/2024, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 249 200 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt detta beslutsförslag, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta beslutsförslag.

Beredning av förslaget
Förslaget till Incitamentsprogrammet I 2022/2024 har arbetats fram av styrelsen med stöd av externa rådgivare.

Rätt till utdelning
De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Utestående program
Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT
Större aktieägare representerandes 28,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (”Större Aktieägare”) har till stämman inkommit med förslag till beslut enligt punkterna 8-9 i dagordningen.

Punkt 8. Beslut om principer för valberedningens tillsättning, instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
För att ta del av Större Aktieägares förslag till beslut avseende punkten 8 i dagordningen hänvisas till den kompletta kallelsen (bifogad)

Punkt 9. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 II (styrelseledamöter)
Bakgrund och motiv
Förslaget till beslut om incitamentsprogram för styrelsen har lagts fram då Större Aktieägare bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa större delaktighet för styrelseledamöter i Bolaget vad avser Bolagets utveckling.

Incitamentsprogrammet II 2022/2024 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till externa styrelseledamöter i Bolaget (”Deltagarna”). Teckningsoptionerna har en löptid om cirka två (2) år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier under en period om två (2) månader efter löptiden. Anledningen till att Större Aktieägare har föreslagit en löptid om två (2) år istället för tre (3) år som är huvudregeln enligt Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning är att Större Aktieägare anser att villkoren för Incitamentsprogrammet II 2022/2024 ska vara densamma som för Incitamentsprogrammet I 2022/2024.

Mot bakgrund av ovan föreslår Större Aktieägare att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 II (”Incitamentsprogrammet II 2022/2024”) i enlighet med förslaget nedan.

Emission av teckningsoptioner
De Större Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 300 001 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 30 000,10 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med nedan villkor

 1. Rätt att teckna teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma externa styrelseledamöter i Bolaget. Teckningsoptionerna kan tecknas personligen eller genom helägt bolag.
 1. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar.
 1. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Mätperioden för beräkningen av optionspremien med tillämpning av Black & Scholes-modellen ska vara från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021.
 1. Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under tiden från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022. Teckningsoptionerna ska betalas kontant senast den 17 januari 2022.
 1. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 december 2021 till och med den 28 december 2021. Priset ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det belopp som utgör överkurs tillföras den fria överkursfonden vid utnyttjande av teckningsoptionerna.
 1. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 15 januari 2024 till och med den 15 mars 2024, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning.
 1. Den enligt ovan fastställda teckningskursen för teckningsoptionerna ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

Fördelning av teckningsoptioner samt rätt att erhålla tilldelning av teckningsoptioner
Deltagarnas rätt till att erhålla tilldelning av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till styrelseposition. Rätt att tilldelas teckningsoptioner kräver att Deltagaren ingår avtal angående hembudsskyldighet m.m. med Bolaget. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner till Deltagarna:

KategoriMaximalt antal DeltagareMaximalt antal teckningsoptioner per DeltagareMaximalt antal teckningsoptioner i kategorin
Styrelseordförande i Tessin Nordic Holding AB1 person100 000100 000
Externa styrelseledamöter i Tessin Nordic Holding AB3 personer66 667200 001
Summa4 personer-300 001

Beräkning av marknadsvärdet
Optionsrättens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering genomförd av oberoende värderingsinstitut, baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 2,42 kronor, 0,187 kronor per teckningsoption, vid antagande av en teckningskurs om 2,91 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för optionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,21 procent och en volatilitet om 30 procent.

Kostnader samt påverkan på viktiga nyckeltal
Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna. De totala kostnaderna, inklusive kostnader för Incitamentsprogrammet I 2022/2024, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

Utspädning
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 300 001 nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier och röster som maximalt kan komma att ges ut vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras enligt detta beslutsförslag, dividerat med det maximala totala antalet aktier och röster i Bolaget efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan emitteras enligt detta beslutsförslag.

Beredning av förslaget
Förslaget till Incitamentsprogrammet II 2022/2024 har arbetats fram av Större Aktieägare med stöd av externa rådgivare.

Rätt till utdelning
De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Utestående program
Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Eftersom stämman kommer att hållas helt utan närvaro av aktieägare, ombud och biträden ska en aktieägares begäran av sådana upplysningar lämnas skriftligen till Tessin Nordic Holding AB (publ), Extra Bolagsstämma 2021, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se. Sådan begäran ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 3 december 2021. Begärda upplysningar kommer sedan, förutsatt att Bolagets styrelse anser att begärda upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget, att lämnas genom att senast onsdagen den 8 december 2021 hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida. Upplysningarna kommer även att skickas per e-post till den aktieägare som begärt upplysningarna, samt till andra aktieägare som begär det och som uppger sin e-postadress.

HANDLINGAR
Styrelsens och större aktieägares fullständiga förslag till beslut, styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Olof Palmes Gata 31 i Stockholm senast två veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

_________________
Stockholm, november 2021
Tessin Nordic Holding AB (publ)
Styrelsen

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera