Annons
Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.3.2022 klo 14.00

Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoo – Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 5.4.2022 kello 15.00 yhtiön päätoimipisteessä osoitteessa Karakaari 7, Espoo. Osallistuminen ja osakkeenomistajien oikeuksien käyttäminen yhtiökokouksessa on mahdollista ainoastaan äänestämällä ennakkoon ja lähettämällä vastaehdotuksia sekä esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun C-osan ohjeiden sekä muiden yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua yhtiökokoukseen paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta kokous voidaan järjestää ennakoitavalla, osakkeenomistajille yhdenvertaisella tavalla, samalla varmistaen osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 5.4.2022 klo 16.00 alkaen verkkolähetys jatkuu virtuaalisella reaaliaikaisella kysely- ja keskustelutilaisuudella (”Q&A-tilaisuus”), jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää yhtiön johdolle kysymyksiä yhtiökokoukseen liittyvistä aiheista. Q&A-tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta. Q&A-tilaisuudessa esitettäviä kysymyksiä ei siten pidetä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisina yhtiökokouksessa esitettyinä kysymyksinä, vaan tällaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset on esitettävä ennakkoon yhtiökokouskutsun C-osan ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja Q&A-tilaisuuteen osallistumisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Seppo Kymäläinen.

Mikäli Seppo Kymäläisellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön Senior Legal Counsel Marjo Westergård.

Mikäli Marjo Westergårdilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Nokia vuonna 2021 -vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle kun se on julkistettu viikolla 9, 2022, minkä jälkeen se on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta ja varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiön 31.12.2021 taseen mukaan jakokelpoiset varat olivat 17 282 854 713,47 euroa, josta tilikauden 2021 tulos oli 482 256 270,12 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 0,08 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai pääomanpalautuksen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin osingonmaksun ja/tai pääoman palautuksen määrästä ja ajoituksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa erikseen kunkin tällaisen hallituksen päätöksen.

Alustavat täsmäytyspäivät Alustavat maksupäivät
3.5.2022 12.5.2022
26.7.2022 4.8.2022
25.10.2022 3.11.2022
7.2.2023 16.2.2023

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä osingolle ja/tai pääomanpalautukselle olisi yhtiön osakkeiden kokonaismäärään perustuen noin 456 miljoonaa euroa. Ehdotettu valtuutuksen kokonaismäärä varojenjaolle on linjassa yhtiön voitonjakopolitiikan kanssa.

Koska hallitus on ehdottanut, että välittömän osingonjakopäätöksen sijaan yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingonjaosta ja pääomanpalautuksesta yllä kuvatun mukaisesti, osakkeenomistajilla on oikeus hallituksen ehdotuksesta poiketen vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko jaetaan, mikäli tätä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 241 128 135,06 euroa, mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vastaehdotusta tai vaatimusta yhtiölle tarvitse erikseen esittää. Hallitus on ilmoittanut huomioivansa mahdollisesti jaettavan vähemmistöosingon määrän vähennyksenä valtuutuksen nojalla jaettavien varojen määrässä edellyttäen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaosta ehdotetun mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021

10. Palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle, kun se on julkistettu pörssitiedotteella viikolla 9, 2022, minkä jälkeen se on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Varmistaakseen hallituspalkkioiden kilpailukykyisyyden ja heijastaakseen palkkioiden kehitystä Nokian globaaleissa vertailuyhtiöissä, hallituksen nimitysvaliokunta on esittänyt hallitukselle, että se ehdottaisi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden korottamista 10 000 eurolla puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta. Muut hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksettavat palkkiot pysyisivät muuttumattomina, mukaan lukien puheenjohtajan vuosipalkkio ja periaate, jonka mukaan puheenjohtajalle ei makseta erillisiä vuosipalkkioita hallituksen valiokunnissa toimimisen perusteella.

Edellä esitetyn mukaisesti, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta ja yhtiön palkitsemispolitiikkaa noudattaen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

  • 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
  • 195 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
  • 170 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle,
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 30 000 euroa ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
  • kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Hallitus ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseksi. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että kaikille muille hallituksen jäsenille, paitsi hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen mahdolliseen matkustamiseen ja ne maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

  • 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja
  • 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kokouspalkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Kari Stadigh, hallituksen varapuheenjohtaja, on ilmoittanut hallituksen nimitysvaliokunnalle, ettei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou ja Carla Smits-Nusteling. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle valitaan Lisa Hook, Neustar Inc. -yhtiön entinen toimitusjohtaja, Thomas Saueressig, SAP SE:n johtoryhmän jäsen ja tuotekehityksestä vastaava johtaja, sekä Kai Öistämö, Vaisala Oyj:n toimitusjohtaja.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Søren Skoun valintaa hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja soveltuvien New Yorkin pörssin sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen jäsenehdokkaat on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2023 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2023

Vuodesta 2019 alkaen hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi. Näin ollen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta Deloitte Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023.

Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marika Nevalainen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla tehtäviin hankintoihin ehdotetaan käytettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvia varoja hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla vallitsevaan Nokian osakkeen hintaan hankintapäivänä tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Hallitus päättäisi muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 4.10.2023 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 4.10.2023 saakka ja päättävän varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä palkitsemisraportti ja Nokia vuonna 2021 -vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous arviolta viikolla 9, 2022. Nokia vuonna 2021 -vuosikertomuksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous viimeistään 19.4.2022.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Yhtiö suhtautuu COVID-19-pandemian uhkaan vakavasti ja COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous on päätetty järjestää siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Tämä on välttämätöntä osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää yhtiökokouksessa, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Näin on myös siinä tapauksessa, että osakkeenomistaja ei olisi äänestänyt ennakkoon tai antanut asiamiehelle äänestystä koskevaa valtakirjaa.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Jos teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tai kohta 5. ADR-osaketalletustodistusten haltijat. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

2. Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 29.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 9.3.2022 klo 10.00 mennessä ja päättyvät 29.3.2022 klo 16.00. Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous  

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttävät osakkeenomistajan vahvaa tunnistautumista (esimerkiksi suomalaisilla pankkitunnuksilla). Yhteisöomistajien osalta tarvitaan Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja kohdassa 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat.

b) Sähköpostitse tai postin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Nokia Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Luovutettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostin kautta ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle soveltuvien ohjeiden mukaisesti, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Muuta ilmoitusta osallistumisesta ei edellytetä.

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous ja lisätietoja annetaan puhelimitse numerosta 020 770 6870 maanantaista perjantaihin klo 09.00–16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Nokia Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu viimeistään 29.3.2022 klo 16.00.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 31.3.2022 klo 14.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

5. ADR-osaketalletustodistusten haltijat

ADR-osaketalletustodistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n erikseen toimittamia ohjeita.

6. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@nokia.com viimeistään 8.3.2022 klo 12.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous 9.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen agm@nokia.com 18.3.2022 klo 16.00 asti. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous 23.3.2022.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.nokia.com/yhtiokokous.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Nokia Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 5 696 261 159 osaketta ja ääntä.

Nokia Oyj

HALLITUS

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

Olemme luotettava kumppani kriittisissä verkoissa ja sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon sekä teknologiajohtajuuteen matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera