Kallelse till årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00. Årsstämman kommer att avhållas i bolagets lokaler med adress Kungsbron 2, Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 15.30.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 8 maj 2020,
dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast fredag den 8 maj 2020, kl. 12.00, under adress B3 Consulting Group AB (publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm, per telefon till 08-410 143 40 (uppge anmälan till årsstämma) eller per e-post till stamma@b3.se.Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara verkställd den 8 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.b3.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 7 521 875, av vilka inga ägs av bolaget.

Information med anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har bolagets styrelse beslutat om att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att erbjudas. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar bolaget även för aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp.

Anförande av VD kommer att läggas upp på bolagets webbplats i förväg. Frågor på anförandet är välkomna att mailas till ir@b3.se

Se bifogad fullständig kallelse.

 

För mera information, kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations, 0727007082, annette.bjorklund@b3.se

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall och Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

B3 Consulting Group AB (publ), Box 8, 101 20 Stockholm. Kungsbron 2.   Tel. 08-410 143 40   Org.nr. 556606-3300

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?