ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Sänk skatten på vattenkraft

  • Annie Lööf Foto: Linn Malm

Den blocköverskridande energikommissionen har som mål att komma fram en långsiktig lösning för energipolitiken. För Centerpartiet är det avgörande att se över beskattningen av energiproduktionen, skriver Annie Lööf (C), som i dag, fredag, är tillbaka från sin föräldraledighet, och Rickard Nordin (C).

Samtalen i energikommissionen ger Sverige en god möjlighet att få en långsiktig och hållbar energipolitik över blockgränsen. En bred politisk enighet innebär stora fördelar för Sverige. Företag och konsumenter skulle då kunna känna tillit till att Sverige har en trygg energiförsörjning över tid.

När risken finns att politiken ständigt ändrar spelreglerna leder det till otrygghet och i värsta fall uteblivna investeringar, vilket får negativa konsekvenser för miljö och konkurrenskraft.

I dag kommer mer än hälften av Sveriges energikonsumtion från förnybara energikällor. Inom miljöpolitiken är vi ett föredöme i världen. En starkt bidragande orsak till detta är alliansens framsynta klimat- och energiöverenskommelse.

För oss är det därför en självklarhet att alliansens klimat- och energiöverenskommelse ska ligga till grund för en ny blocköverskridande överenskommelse. Vår målsättning är att alliansen ska hålla ihop i energifrågan och att regeringspartierna ska ansluta sig till energiöverenskommelsens principer.

Vi är samtidigt väl medvetna om att förutsättningarna på elmarknaden delvis har förändrats sedan överenskommelsen slöts för sju år sedan. Likt andra överenskommelser som är tänkta att hålla över tid behöver därför även energiöverenskommelsen kontinuerligt vårdas och utvecklas i takt med att samhället förändras.

Alliansens energiöverenskommelse och den senaste ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet har garanterat att den förnybara elen kommer att fortsätta växa, men i takt med att storskaliga kraftverk faller för åldersstrecket ställs också ett ökat krav på effektsäker elproduktion, det vill säga kraftkällor som inte är väderberoende i den utsträckning som vind- och solel är.

I Sverige är vi välsignade med mycket biokraft och vattenkraft, som i dagsläget är mer än tillräckligt för att reglera den väderberoende kraften, men i framtiden riskerar den förnybara och reglerbara kraften att inte räcka till.

Centerpartiet vill därför att elcertifikatsystemet reformeras och förlängs. Vi vill gärna ha ett tydligare fokus på effekt och minskad marknadsrisk i systemet framöver. Vi ser att det finns både enkla justeringar och mer omfattande förändringar som behöver göras i dagens system, gärna innan 2020. Beslut om sådana förändringar och justeringar behöver tas nu för att trygga marknadens tro på elcertifikatsystemet framåt och skapa en hållbarhet i systemet.

För Centerpartiet är det också avgörande att se över beskattningen av energiproduktionen. Den senaste tidens energidebatt har i stor utsträckning utgått från kärnkraftens effektskatt. För Centerpartiet är det viktigt att energikommissionens fortsatta arbete behandlar förutsättningarna för alla olika energislag. I sammanhanget är exempelvis fastighetsskatten på vattenkraft ett område som har minst lika stor påverkan på den storskaliga kraftproduktionen.

I dag betalar vattenkraften en högre fastighetsskatt än både kärnkraften och vindkraften. Tillsammans med andra produktionskostnader, och med ett genomsnittligt elpris för 2015 på cirka 20 öre, får vattenkraftsbolagen stundtals betala för att producera systemviktig el. Det är naturligtvis en djupt problematisk situation.

Centerpartiet anser därför att en justering av vattenkraftens tunga beskattning vore en synnerligen angelägen uppgift att ta sig an inom ramen för energikommissionen. Om andra energikällors beskattning förändras, utan att en justering av vattenkraftens beskattning genomförs, riskerar vattenkraften att bli ett krisande energislag, något som skulle vara ett stort bakslag för såväl utvecklingen av den förnybara energin som för Sveriges stabila energitillgång.

Situationen för vattenkraften är också ett tydligt exempel på vikten av att hantera samtalen om en bred framtida energipolitik som en helhet och inte arbeta parallellt med separata lösningar för specifika energislag.

Utifrån helhetsperspektivet tål också att upprepas att det är mycket beklagligt att regeringenhar valt att inte inkludera transportsektorn i energikommissionens samtal. Transportsektorn är Sveriges största återstående klimatutmaning. Det krävs nya skarpa förslag för att vi ska kunna bryta fossilberoendet. Här borde regeringen tänka om så att vi inte får en energiöverenskommelse som helt lämnar transporterna utanför.

Med fokus på förnybar energi och goda villkor för energisektorn som helhet kan Sverige fortsätta vara ett föregångsland. Det vore en vinst för företagen, konsumenterna och miljön.

Annie Lööf, partiledare (C)
Rickard Nordin, energipolitisk talesperson (C)

Tyck till