ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Två sätt att få ned de höga sjuktalen

  • Foto: Anders Wiklund

Sjukförsäkringens kostnader ökar och regeringen har tagit bort den så kallade bortre parentesen. De arbetsgivare som inte tar ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering bör stå för en del av sjukpenningkostnaderna för längre sjukfall, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Sjuktalen stiger i en oroväckande takt. Många arbetsgivare tar ansvar för att förebygga ohälsa och erbjuda sjukskrivna möjlighet att återgå i arbete genom arbetsanpassning och rehabilitering.

Dessvärre gäller det långt ifrån alla arbetsgivare, vilket många tjänstemän, både i privat och i offentlig sektor, får uppleva.

Det är dock inte bara enskilda arbetsgivare och parterna på arbetsmarknaden som kan göra något åt de stigande sjuktalen. Staten har också ett ansvar.

Det behövs starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivarna att ta sitt ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning.

Det behövs dels för att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete och dels för att förhindra att oseriösa arbetsgivare lämpar över kostnaderna för den stigande sjukfrånvaron på samhället. När det senare sker missgynnas de arbetsgivare som redan tar sitt ansvar. Det är en orimlig ordning.

Under partssamtalen kommer TCO att lyfta fram två förslag som skulle leda till att vi kommer tillrätta med flera av de problem som finns.

  • Ett medfinansieringssystem bör införas.

Det innebär att de arbetsgivare som inte tar ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering står för en del av sjukpenningkostnaderna för längre sjukfall. Därför bör medfinansieringen bli aktuell efter en viss tidpunkt i sjukperioden. Arbetsgivarna måste kunna få stöd, så att de vet vad de bör göra för att undvika höga medfinansieringskostnader. Vi vill se ett system som inte ökar kostnaden för de arbetsgivare som tar sitt ansvar och där det är tydligt vad arbetsgivarna förväntas göra.

  • Sanktionsavgifter bör införas.

Vi anser att de arbetsgivare som inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska bli skyldiga att betala en avgift. Dessa avgifter kan exempelvis knytas till de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö och föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering som Arbetsmiljöverket ser över.

I sitt åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro har regeringen också gett Försäkringskassan i uppdrag att utveckla rutiner. Det handlar om att identifiera arbetsgivare som inte tar sitt rehabiliteringsansvar och därmed kan anmälas till Arbetsmiljöverket.

TCO ser positivt på ett ökat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket för att säkerställa att arbetsgivare följer Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Samtidigt förutsätter stärkta drivkrafter att arbetsgivarna har verktyg för att ta sitt ansvar. Här är en väl fungerande företagshälsovård som en resurs för arbetsanpassning och rehabilitering i många fall en förutsättning.

Det bör särskilt ses i ljuset av att arbetslivet blir alltmer komplext och organisatoriska och sociala faktorer blir allt viktigare för att förhindra sjukfrånvaro och få sjukskrivna tillbaka till arbetet. TCO ser gärna att regeringen inleder diskussioner med parterna om företagshälsovården och hur den kan stärkas.

I takt med att sjuktalen ökar till följd av att allt fler utsätts för en alltför hög arbetsbelastning och stress i arbetslivet är det självklart för TCO att bidra till regeringens partssamtal med konstruktiva idéer och förslag för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Det ska inte få löna sig för arbetsgivare att smita från sitt ansvar. Våra förslag är bra steg på vägen mot ett friskare arbetsliv i framtiden.

Eva Nordmark, ordförande, TCO

Tyck till