ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Så ändras statens riskkapital

  • NYTT UPPLÄGG. På måndag presenterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg en proposition om hur företagen ska kunna få bättre nytta av statens riskkapital. Foto: Oskar Omne

På måndag presenterar regeringen sin proposition om en ny struktur för det statliga riskkapitalet och den statliga företagsfinansieringen. Min ambition är att det ska öka tillgången på kapital för företag i hela landet, skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

En viktig utgångspunkt för regeringens proposition”Staten och kapitalet” på måndag är att statens finansieringsinsatser ska vara marknadskompletterande och inte vara strukturerade på ett sätt som innebär geografiska eller branschvisa inlåsningar. Kort sagt: pengarna ska jobba och det ska finnas en flexibilitet att möta företagens föränderliga behov.

Under många år har det statliga riskkapitalet misskötts. I valrörelser har nya riskkapitalfonder inrättats för att attrahera olika väljargrupper i stället för att lösa företagens faktiska behov. När jag nu presenterar en ny struktur för riskkapitalet och företagsfinansieringen är det efter ett års intensivt arbete. Kort efter att jag tillträdde som närings- och innovationsminister tillsatte jag en utredning, ledd av Hans Rystad, som presenterade sitt betänkande i juni 2015. Efter en remissrunda med över hundra relevanta remissinstanser har vi arbetat fram de reformförslag som vi nu lämnar till riksdagen.

Regeringen föreslår att ett nationellt utvecklingsbolag inrättas, Fondinvest AB, som blir navet för statens riskkapital i framtiden. Fondinvests arbetssätt ska bygga på att staten samverkar med, och investerar genom, privata aktörer.
Det är genom samverkan mellan det statliga och det privata som vi bygger Sverige starkt. Med hjälp av Fondinvest och gemensamma investeringar kan vi öka tillgången till kapital i tidiga skeden av företags och produkters utveckling.
Inom ramen för Fondinvests verksamhet kommer regeringen att ta initiativ till att etablera en demonstrationsanläggningsfond – en Demofond. Fonden ska inriktas mot mindre företag som står inför investeringar i demonstrationsprojekt och testbäddar.

Dessa företag bedöms ha svårt att hitta privat finansiering för testbäddar och demoanläggningar. Den nya Demofonden kommer att öka det totala tillgängliga investeringskapitalet för utveckling av demonstrationsanläggningar. Detta genom att statligt kapital tillförs och växlas upp med privat kapital samt att staten i samverkan med privata investerare har möjlighet att avlasta en del av de upplevda riskerna i dessa investeringar. Genom statens marknadskompletterande finansieringsinsatser kommer alltså fler industriföretag få en möjlighet att satsa och växa.

Det har sannolikt inte undgått någon att regeringen tycker att industrin är viktig för utvecklingen av vårt samhälle. Men det omvända är lika sant: vårt samhälle är också en tillgång för industrin – som testbädd för morgondagens lösningar.
Detta är en del i den nyindustrialiseringsstrategi jag nyligen lagt fram: Smart industri. Jag vill öppna upp hela Sverige till en testbädd för digitala och klimatsmarta lösningar. För att stärka vårt samhälle krävs att akademi, samhälle och näringsliv verkar tillsammans. Då löser vi mer än våra egna problem och på så sätt lägger vi grunden till nya exportsuccéer.

Testbäddar och demonstratorer utgör en viktig del i företags innovationsprocesser och produktutveckling. Med allt kortare produktcykler behöver nya produkter tidigt testas i verklig miljö för att kunna hålla jämna steg med konkurrenterna eller ännu hellre komma steget före.

Det är genom fler demonstrationsanläggningar vi kan utveckla nya förnybara bränslen, biobaserade material, uppkopplade produkter eller för att testa helt ny teknik. Sveriges framtida exportsuccéer behöver testas under verkliga förhållanden innan de kan lanseras på marknaden.

Behovet finns i alla sektorer men främst inom materialutveckling, produktion av energi och bränslen samt miljöteknik. Behovet av marknadskompletterande finansieringsinsatser i dessa sektorer är stort bland såväl större som mindre företag. Demofonden ska ha en inriktning mot att underlätta steget från pilot- till demonstrationsanläggning eller testbädd där produkt och process kan testas fullt ut.

Sverige är byggt på innovativa lösningar på samhällets utmaningar och en stark export. Den svenska traditionen av forskningssamverkan mellan industri och forskargrupper på universitet och högskolor i starka forskningsmiljöer har lagt grunden till flera stora industriföretags internationella framgångar historiskt. Partnerskapen mellan Asea och Vattenfall om högspänningsteknik samt mellan Ericsson och Televerket om telefonväxlar är bara exempel.

Med den proposition som läggs fram på måndag, det nationella utvecklingsbolaget Fondinvest och den Demofond jag här presenterat tas nästa steg i vårt arbete för att stärka svenska företags förmåga att skapa, växa och exportera med bas i Sverige. Det är när staten och näringslivet tillsammans beslutar sig för att möta de samhällsutmaningar vårt samhälle står inför som Sverige byggs starkare. Det är så vi utvecklar den svenska modellen.

 

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (S)

Tyck till