ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Revisorn måste vara tuff

  • Jonas Svensson och Dan Brännström. Foto: Oskar Omne

I dagarna har Di skrivit om att två revisorer hos revisionsbolaget PWC har varnats av Revisorsnämnden för sin inblandning i SCA-skandalen. Vi har initierat en dialog med Revisorsnämnden om ett proaktivt etikarbete, skriver branschorganisationen FAR:s ordförande Jonas Svensson och generalsekreterare Dan Brännström.

De senaste dagarna har det i Dagens industri förekommit många artiklar om revisorer. Att revisorn har hamnat i rubrikerna beror främst på nya beslut från Revisorsnämnden, den statliga myndighet som utövar tillsyn över revisorer.

Två revisorer meddelades förra veckan varning för att ha medverkat vid seminarier med inslag av älgjakt arrangerade av ett börsnoterat kundföretag.

Revision fyller en viktig samhällsfunktion. Den syftar till att öka tillförlitligheten i ett företags rapportering som är ett viktigt beslutsunderlag för bland annat aktieägarna.

Revision medverkar i hög grad också till förtroende och effektivitet på marknaden. Därför ska det ställas mycket höga krav på kvaliteten i det arbete som revisorer utför. Det måste dessutom finnas ett högt förtroende för revisorn.

Till revisionskvalitet hör självklart det tekniska genomförandet och alla de professionella bedömningar och vägval som revisorn måste göra under revisionsprocessen. En annan komponent som bidrar till revisionskvaliteten är revisorns opartiskhet och självständighet, det vill säga oberoendet.

Branschen har sedan lång tid ett starkt fokus på att säkerställa en hög revisionskvalitet. Detta kommer bland annat till uttryck i ett omfattande kvalitetsarbete. Dels har revisionsbyråerna egna kvalitetskontrollsystem som för de större byråerna sker på internationell basis, dels utför både FAR och Revisorsnämnden återkommande kvalitetskontroller.

Revisorsnämnden utför dessutom tillsyn på basis av anmälningar, uppgifter i medier eller genom egna initiativ. Slutsatsen av allt detta är att utförandet av revision i Sverige utmärks av hög kvalitet.

Det finns både utomlands och i Sverige ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor där etik och moral får en alltmer framträdande plats. En följd av detta är att revisorns oberoende också har fått allt större uppmärksamhet. Det är naturligt och bra, och här måste branschen vara lyhörd och tydligt respondera på förväntningar från olika intressenter.

Från FAR:s sida har vi i dagarna initierat en dialog med Revisorsnämnden om ett proaktivt etikarbete. Det räcker inte med åtgärder som kvalitetskontroller och tillsyn som sker i efterhand. Det är i stället angeläget att branschen och tillsynsmyndigheten hjälps åt att förebygga att revisorer hamnar i situationer där oberoendet kan ifrågasättas.

Konkret handlar det om att ge stöd och vägledning inom områden där revisorns integritet och professionella skepticism utmanas. Revisorn måste vara tuff.

I sommar införs EU:s revisionspaket som förändrar spelplanen för revision i noterade och finansiella företag (företag av allmänt intresse). Paketet syftar till att stärka revisionens kvalitet och revisorns oberoende.

FAR:s policygrupp för etik jobbar därför med att ta fram en vägledning för hur reglerna i revisionspaketet ska tillämpas. Det handlar om byrårotation, rådgivning till revisionskunder och andra regler som värnar revisorns oberoende. För rådgivning till andra än revisionskunder gäller även fortsättningsvis inte samma krav på oberoende.

Med EU-paketet och andra internationella regelförändringar kommer vi dessutom att få en ny revisionsberättelse. Den tidigare ganska så standardiserade revisionsberättelsen, exempelvis till- eller avstyrkande av fastställande av resultat- och balansräkningar, är snart ett minne blott.

I den nya kommer revisorn att i företag av allmänt intresse vara transparent och berätta mycket mer än tidigare. Bland annat ska revisorn ange områden som varit problematiska och som ägnats särskild uppmärksamhet. Revisorns oberoende lyfts också fram på ett tydligare sätt.

I Storbritannien, där man redan tjuvstartat med den nya revisionsberättelsen, har marknaden reagerat positivt på den ökade öppenheten.

Revisionen har helt enkelt blivit ännu mer relevant för aktieägare och andra intressenter.

Det råder ingen tvekan om att revision är ett starkt bidrag till ett väl fungerande näringsliv och samhälle. Och vi är stolta över att verka i en bransch som i grunden åtnjuter ett högt förtroende.

Vi är samtidigt väl medvetna om att förtroende alltid måste förtjänas. Därför välkomnar vi synpunkter och är öppna för dialog med revisionens alla intressenter.

Jonas Svensson, ordförande, FAR
Dan Brännström, generalsekreterare, FAR

Tyck till