ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Företagsklimatet försämras

  • MISSNÖJDA FÖRETAG. Försämringar som har skett genom skattehöjningar och regleringar behöver snabbt slopas, skriver Caroline af Ugglas. Foto: Joey Abrait

Flera undersökningar visar att det svenska företagsklimatet försämras. De svaga punkterna i det svenska företagsklimatet är främst skatteområdet och regelverken på arbetsmarknaden, skriver Caroline af Ugglas, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Svensk ekonomi går bra just nu men bilden grumlas av en rad omständigheter. Det handlar inte minst om svårigheter på kort och lång sikt i flyktingkrisens spår och sviterna från de senaste årens finansiella turbulens i omvärlden. Lågräntepolitiken som följde syftade till att stimulera men har allt mer blivit en boja. Därtill har riskerna från omvärldsutvecklingen ökat med tilltagande geopolitisk oro.

I en bekymmersam tid behövs fokus på grundläggande strukturella förutsättningar. För att säkerställa och utveckla välståndet är företagsklimatet avgörande. Dessvärre är det svenska företagsklimatet på väg att försämras.

Från millennieskiftet fram till 2013 har företagsklimatet successivt förbättrats, enligt en rad undersökningar som genomförts på uppdrag av Svenskt Näringsliv och tidigare Invest in Sweden Agency. En ny uppföljning, som presenteras i en färsk rapport från Svenskt Näringsliv, visar dock en tydlig omsvängning där företagsklimatet har försämrats.

I den nya undersökningen har 162 företagsledare i svenska och utlandsägda företag verksamma i Sverige tillfrågats. Huvudbilden är fortfarande positiv, men den senaste tidens tillbakagång i företagsklimatet är tydlig.

  • Enligt 47 procent av respondenterna har företagsklimatet försämrats något eller påtagligt det senaste året. Samtidigt anser bara 17 procent att klimatet förbättrats något eller påtagligt.
  • När samma frågor ställs avseende de fem senaste årens förändring svarar bara 19 procent att de upplevt någon eller påtaglig försämring, medan 48 procent såg någon eller påtaglig förbättring på denna längre sikt.

Flera tongivande internationella studier bekräftar att det svenska företagsklimatet är på väg att försämras. Index över konkurrenskraft pekar på en fallande trend för Sverige i de senaste mätningarna från exempelvis World Economic Forum, IMD och kanadensiska Fraserinstitutet.
Enligt såväl den nya svenska undersökningen som de internationella studierna är de svaga punkterna i det svenska företagsklimatet främst skatteområdet och regelverken på arbetsmarknaden.

De sämsta tänkbara åtgärderna för företagsklimatet anges i öppna frågor vara: höjningar av skattetrycket, marginalskatterna och individbeskattningen.

Illavarslande nog är politiken på väg att få just den inriktningen. Skattetrycket höjs med skärpningar på många områden, inte minst genom höjd marginalskatt på arbetsinkomster. Därtill byggs kostnadstryck upp i olika delar av den offentliga sektorn. Relativt snart riskerar detta resultera i ytterligare höjningar av skattetrycket.

Sämre företagsklimat är en förelöpare till långsiktigt sämre ekonomisk utveckling och vice versa. Erfarenheterna från den mödosamma reformpolitiken i slutet av 1980-talet och det tidiga 1990-talet har lärt oss hur besvärligt det kan vara att vända en dålig ekonomisk utveckling.

Flera av de reformer som då ledde Sverige ur problemen kom av svåra politiska beslut som socialdemokratiska regeringar tog. Därför borde det vara naturligt för nuvarande regering att ta vara på de marknadsinriktade reformer som gjordes då och utveckla den reformpolitiken i stället för att avveckla den.

De närmaste åren kommer att kräva omfattande åtgärder över breda fält. På så vis kan det svenska företagsklimatet konsolideras och utvecklas. Den nya undersökningen av företagsklimatet kan bidra till att bilda utgångspunkt för angelägna reformer. En mer livaktig diskussion är nödvändig för att mejsla fram hur ett sådant helhetsgrepp ska se ut.

Försämringar som har skett genom skattehöjningar och regleringar behöver snabbt slopas. Det är vidare angeläget att se till att det kostnadstryck som nu byggs upp inte orsakar ett höjt totalt skattetryck.

På många områden krävs effektiviseringar, däremot inte nedskärningar utan i stället nya modeller för verksamheterna. Vi behöver se till de möjligheter som kan skapas.

Det är välkänt att effekterna av en ekonomisk politik blir tydliga med viss eftersläpning. Därför är tidiga indikatorer på förändringar betydelsefulla. Undersökningarna i Svenskt Näringslivs nya rapport visar att det svenska företagsklimatet är på väg att försämras.

Alla krafter behövs för att finna vägar att möta de svårigheter vi står inför utan att försämra företagsklimatet. Ett bra företagsklimat är i själva verket en viktig förutsättning för att vi ska klara dessa utmaningar.

Tyck till