ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Låt skog ersätta olja i transportsektorn

  • Helene Biström, ordförande för Sveaskog. Foto: Jesper Frisk
Transporter står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. En långsiktig satsning på produktion av förnybara drivmedel skulle skapa arbetstillfällen och gynna den svenska landsbygden där skogsråvaran finns, skriver Helene Biström, ordförande för Sveaskog.

Under oljekrisen på 1970-talet var det skogstillgångarna som gjorde det möjligt för Sverige att bryta beroendet av kol och olja i el- och värmeproduktionen. Vi kan göra samma resa från fossila drivmedel till förnybara. Det skulle skapa jobb och minska våra totala utsläpp av koldioxid med en tredjedel, motsvarande 18 miljoner ton.

Sveaskog är landets största skogsägare och äger 14 procent av all skogsmark, motsvarande 4 miljoner hektar. Vi vill väcka debatt om hur vi som nation aktivt kan använda denna tillgång för att möta klimatutmaningen.

Under det förra seklet var det landets skogstillgångar som – tillsammans med malmen – byggde upp Sverige som ett välfärdsland. Det är just kombinationen av naturresurser, innovationer, industrialisering och kloka långsiktiga politiska beslut som har gjort Sverige starkt.

Under det kommande seklet kan vi bygga vidare på denna plattform. Som en följd av en framgångsrik skogspolitik och innovativ skogsindustri sedan början av 1900-talet har vi mer skog än någonsin – och mängden ökar hela tiden.

Den stora klimatutmaningen för Sverige är transporterna. Ingen regering har hittills lyckats skapa stabila styrmedel och klimatmål som möjliggör storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige.

Att tillverka drivmedel utifrån skogsråvara är en teknik som har funnits länge och som hela tiden blir billigare och effektivare. En långsiktig satsning på investeringar i produktionsanläggningar för förnybar drivmedelsproduktion skulle skapa arbetstillfällen och gynna den svenska landsbygden där skogsråvaran finns. Det skulle också vara den moraliskt rätta vägen att gå för att bidra i det globala klimatarbetet.

På konsumentsidan finns den grundläggande tekniken redan på plats; alla bilar i Sverige kan nämligen drivas av förnybara drivmedel från skogen.

Övergången från fossilt till förnybart är en gemensam ansträngning och ett gemensamt ansvar, där vi alla har vår del.

Vi i skogsbranschen måste arbeta hårdare för att skapa förtroende för vårt skogsbruk. Att bruka skogen (avverkning och plantering) är nödvändigt för att ha fortsatt god tillgång på förnybar råvara.

Både det privata och statliga kapitalet måste bli modigare när det gäller att investera i grön teknik och att samverka mot högt satta mål.

Sverige måste hjälpa EU att inse skogsråvarans potential i klimathänseendet. Vi kan bidra till att reformera EU:s regelverk så att det inte förhindrar satsningar på fossilfri teknik

Insikten om skogens potential finns hos ledande svenska politiker. Energiminister Ibrahim Baylan (S) påtalade i en intervju i Dagens industri (den 4 augusti 2015) att skogen kommer att spela en större roll i det svenska energisystemet framöver. Vi håller med.

En utvidgad produktion av förnybara drivmedel lyfter även hela värdekedjan inom skogsnäringen. Pappers- och massafabrikerna kan få upp värdet på sina restprodukter vars potential inte utnyttjas fullt ut.

En helt färsk studie från Luleå Tekniska Universitet bekräftar att satsningar på biodrivmedelsproduktion inom svensk skogsindustri kan ge en fossilfri transportsektor redan 2030.

Kommande generationer kommer att döma dagens utifrån hur vi hanterar det omställningstryck som den globala uppvärmningen utgör.

Vi har naturresurser i form av väldiga skogstillgångar och vi har tekniken och traditionen att gå före i klimatarbetet. Nu är det dags att ta nästa steg och göra vår transportsektor fossilfri.

Helene Biström, ordförande, Sveaskog

Tyck till