ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Stoppa momsändringen

  • DRÅPSLAG. De fristående sparbankerna skulle drabbas om möjligheten till momsgrupper försvann. Eftersom S och MP egentligen är emot en förändring borde Decemberöverenskommelsen innebära att regeringen inte behöver genomföra alliansens förslag. Foto: Jack Mikrut
Alliansens budget innehöll ett förslag om att slopa möjligheten till gruppmoms, en förändring som regeringen är emot. Men alliansens budget gick igenom. Nu måste regeringen göra det enda rätta, att inte verkställa förslaget, anser fyra företrädare för finanssektorn.

Regeringen styr nu med alliansens budget som innehåller förslag om att slopa reglerna om så kallade momsgrupper. Regeringen har aldrig stött det förslaget men är ålagd att lägga fram ett lagförslag. Vi hoppas att Decemberöverenskommelsen innebär att regeringen låter momsgrupperna vara kvar. Annars riskeras konkurrensen att snedvridas.

Oklarheten kring vad som ska gälla skapar en mycket stor osäkerhet hos berörda företag och rimmar dåligt med behovet av förutsebara skatteregler.

Möjligheten att bilda momsgrupper innebär att företag som har begränsad avdragsrätt för moms kan organisera sin verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt utan att hänsyn måste tas till moms för koncerninterna omsättningar. Det är främst företag inom bank och försäkring och i välfärdssektorn som använder sig av denna möjlighet, men även vissa industriföretag med fullt momspliktig verksamhet använder momsgrupper, av förenklingsskäl.

Slopade regler om momsgrupper skulle innebära att företag med begränsad avdragsrätt för moms tvingas organisera om sina verksamheter för att undvika nya momskostnader.

Det skulle även leda till ökade kostnader för skatteadministration – kostnader som i slutänden riskerar att drabba de berörda företagens kunder. Ett slopande av dessa regler skulle slå extra hårt mot de företag som har svårt att omorganisera. Det gäller framför allt företag på den reglerade bank- och försäkringsmarknaden, i synnerhet de banker och försäkringsföretag som har en lokalt förankrad verksamhet med kontor utei landet.

Regeringen styr nu med alliansens budget. Det innebär bland annat att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om slopade momsgrupper. Ett sådant förslag är aviserat till den 27 april 2015.

Samtidigt innebär Decemberöverenskommelsen att regeringen ska få igenom sin vårändringsbudget för 2015, som presenteras i samband med vårpropositionen. Vi ställer oss då frågan vad som kommer att ingå i vårändringsbudgeten när det gäller momsgrupper. Är det ett förslag om slopade momsgrupper i enlighet med alliansens budget eller möjliggör Decemberöverenskommelsen att ett motförslag kan läggas från regeringen? Vi hoppas på det sistnämnda.

Ett av skälen bakom införandet av reglerna om momsgrupper var den ökande internationella konkurrensen. Detta är minst lika aktuellt i dag. De företag som använder momsgrupper verkar i hård konkurrens såväl på hemmaplan som internationellt.

För lokalt förankrad bank- och försäkringsverksamhet är reglerna om momsgrupper en viktig förutsättning för att kunna konkurrera på den inhemska marknaden.

Vår förhoppning är att regeringen och Allianspartierna under våren ändå kan enas om att bibehålla momsgrupperna – det är viktiga regler för näringslivet och för konkurrens på lika villkor.

 

Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund
Ulrika Hansson, skatteansvarig, Svenska Bankföreningen
Eva Erlandsson, chefsekonom, Svensk Försäkring
Markus Thaler, ordförande i policygruppen för skatt, FAR

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till