ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Så klarar vi utgiftstaket 2016

  • Foto: Joey Abrait

Det har spekulerats i om regeringen kommer att överge det finanspolitiska ramverket för 2016. Så kommer inte bli fallet. Det införs utgiftsbegränsningar på drygt 8 miljarder kronor 2016, skriver finansminister Magdalena Andersson (S).

Svensk ekonomi utvecklas positivt. Sedan regeringen tillträdde förra hösten har BNP vuxit med 3,9 procent, den högsta tillväxttakten på mer än fyra år.

Investeringarna har ökat med mer än 7 procent det senaste året.  Bara några få länder i hela EU har haft en starkare utveckling. Arbetslösheten har minskat, och särskilt positiv är utvecklingen för ungdomsarbetslösheten.

Trendmässigt är 67.000 fler personer sysselsatta än för ett år sedan. Nästa år kommer fler människor att gå till jobbet och de allra flesta kommer att ha mer pengar att röra sig med. Skola, vård och omsorg kommer att få mer resurser, liksom arbetet för en hållbar miljö och minskade klimatutsläpp.

Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik har vi halverat de underskott i de offentliga finanserna vi ärvde av den borgerliga regeringen. Vi har som enda regering lagt tre ekonomiska propositioner där reformerna är finansierade krona för krona.

Den principen kan inte tillämpas i akuta krislägen, vilket inte heller gjordes i den extra ändringsbudget som beslutades med stöd av de borgerliga partierna förra veckan.

Det finanspolitiska ramverket är givetvis intakt – de offentliga finanserna ska tillbaka till balans och överskott. Utgiftstaket ligger fast.

Däremot är marginalerna under taket allt för små. Det beror på att Sverige tagit emot exceptionellt många asylsökande.

Flyktingkrisen är en organisatorisk och praktisk utmaning av historiskt stor omfattning. Därför har regeringen vidtagit och föreslagit åtgärder för att fler flyktingar ska söka asyl i andra trygga EU-länder än i Sverige. Omläggningen av migrationspolitiken har varit helt nödvändig.

För att undvika att slå i utgiftstaket och värna välfärdens verksamheter måste dock regeringen vidta åtgärder. Regeringen kommer därför att minska de planerade utgifterna för 2016 på en rad olika områden. Drygt 11 miljarder kronor i utgifter tidigareläggs till 2015; det handlar framför allt om EU-avgiften, bistånd, läkemedelsförmåner och bidrag för fler anställda i lågstadiet.

Därutöver införs utgiftsbegränsningar på drygt 8 miljarder kronor 2016. En del av dessa innebär att några planerade investeringar kommer att omfördelas på de kommande åren, till exempel inköp av skyddsvärd skog.  

Vidare berörs biståndet till följd av ökade avräkningar för att täcka kostnader för människor som har flytt till Sverige, dock inte mer än 30 procent av biståndsramen 2016. Utöver detta handlar det om vissa utgiftsbegränsningar. Bland annat rör det Arbetsförmedlingens programinsatser som dock fortfarande kommer att få ökade medel 2016 samtidigt som färre väntas vara arbetslösa.

Regeringen är enligt budgetlagen skyldig att vidta åtgärder för att undvika ett överskridande av taket och liknande åtgärder har vidtagits vid ett flertal tillfällen av tidigare regeringar. Exempelvis beslutades tillfälliga konjunkturstöd till kommuner och landsting under 2009 med 13 miljarder kronor som var avsedda att användas först 2010.

Det finns de som förespråkar att i stället höja utgiftstaket. Jag håller inte med. Om utgiftstaket skulle höjas på ett lättvindigt sätt utan att andra alternativ uttömts, riskerar man att förtroendet för det budgetpolitiska ramverket och därmed även för svensk ekonomi minskar. Det kan till exempel leda till att räntekostnaderna för statsskulden stiger.

För att säkerställa goda marginaler även i framtiden måste regeringen i alla tider hålla tillbaka kostnadsökningar.

Därför har regeringen tagit tag i de skenande kostnaderna för rotavdragen. Därför har vi tagit initiativ för att hålla tillbaka kostnaderna för sjukförsäkringen genom att motverka ohälsan. Därför har regeringen vidtagit nödvändiga åtgärder för att hålla tillbaka kostnaderna på migrationsområdet, bland annat genom att ändra schablonersättningen för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Den här regeringen har tagit ansvar för de offentliga finanserna från första dagen. Utmaningarna må vara större eller mindre – ordning och reda gäller. Ramverket med utgiftstak och mål för det finansiella sparandet ska efterlevas samtidigt som välfärden värnas. På den grunden ska vi skapa en bättre framtid för alla i Sverige.

Magdalena Andersson, finansminister (S)

Tyck till