ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Ledare

Ledare: Företagen bör gå före politikerna i klimatarbetet

  • Foto: Francois Mori / TT
Klimatavtalet blev överraskande skarpt för näringslivet och till en del särskilt för det svenska. Politikerna lägger ett stort ansvar på företag och marknad. Nu är det upp till bevis.

Två punkter är särskilt viktiga för svensk del:

Avtalet anger att ökningen av jordens medeltemperatur ska underskrida 2 grader och helst inte öka mer än 1,5 grader. Därmed går det att förhålla sig till och räkna på hur mycket av de fossila reserverna som måste ligga kvar i jorden. Eftersom det finns en möjlighet att stater i framtiden kommer att förbjuda utvinning av kol, olja och gas ökar risken för exponering mot fossila tillgångar.

Denna dynamik har redan börjat synas hos internationella investerare som minskar på eller helt drar sig ur fossila tillgångar. Detta innebär nya krav på främst svensk fordonsindustri som tydligare måste visa att man är en del av omställningen för att inte riskera att drabbas av en fossil stämpel.

En annan effekt är att investerare och företag säljer eller lägger ned fossila verksamheter för att öka värdet på sina varumärken hos klimatmedvetna befolkningar. Strikt ekonomiskt kan det vara mer värt att göra varumärket rent än att använda de fossila tillgångar man har. Ett närliggande exempel är svenska Vattenfall som pressas av opinionen i Sverige och av sin ägare att avveckla brunkolsverksamheten. Även om det är en dålig affär att sälja bedömer företaget och ägarna att den långsiktiga vinsten är större.

Ett annat är stora fonder som ligger nära inhemska opinioner, till exempel de svenska AP-fonderna eller de amerikanska universitetsfonderna, som har en mycket miljömedveten studentopinion att ta hänsyn till.

Avtalet pekar distinkt ut skogsindustrin som en nyckelspelare. Dels vill man att befintliga skogar ska bevaras och återväxa – det handlar särskilt om regnskogen – och dels vill man använda skogsbruket för att binda koldioxid och skapa så kallade kolfickor.

Här finns en konflikt och Sverige måste spela sina kort väl för att inte bli en förlorare.

Att avsätta mark för skogsreservat och plantera nya skogar fungerar som kolfickor i länder där skogen redan är nedhuggen och ersatt av odlingslandskap, till exempel stora delar av Kontinentaleuropa. Den tyska och franska landsbygden formar EU:s syn på skogsbruk och vad som är värt att skydda och kommer bland annat till uttryck i EU:s Natura 2000-initiativ som vill avsätta så mycket skogsmark som möjligt för reservat.

EU har inte så många skogsländer, Sverige och Finland är de främsta, och här är logiken annorlunda. Om det svenska skogsbruket ska bidra till att binda koldioxid bör man inte utlysa naturreservat utan förädla skogen till så mycket virke som möjligt eller använda cellulosafibern till något annat beständigt eller återvinningsbart.

Att odla skog för att bränna biodiesel är visserligen koldioxidneutralt, men ett kretslopp binder inget.

Den svenska regeringen har varit relativt eftergiven mot EU:s instinkter att hellre bevara än att utveckla och avsätter nästa år rekordmycket pengar till reservat. Att rika länder sparar sin skog är också ett sätt att få fattigare länder att värna sin regnskog. Det kan vara bra för att skapa biologisk mångfald och värdefulla rekreationsmiljöer, men ur klimatsynpunkt är det bättre att slå vakt om en industriell syn på svensk skog, eftersom den återplanteras sedan flera generationer tillbaka.

Den tidigare ordföranden för Sveaskog, Göran Persson, talade på sin sista årsstämma om de nya möjligheterna att bygga högt i trä. Tekniken erbjuder mycket starka konstruktioner som gör att trä numera fungerar i höghusbebyggelse. Om den kommande urbaniseringen i till exempel Afrika skulle bygga mer på trä och mindre på betong skulle klimatet vara en klar vinnare.

Ett framsynt svenskt klimatprojekt skulle alltså vara att visa hur det går till. Satsa mer på forskning i skogsindustrin och om nya sätt att använda träfiber.

Bygg en helt ny stad helt i trä i minst sju våningar med hållbarhetens alla aspekter inkluderade. Världen skulle vallfärda, som man gjorde till den sociala ingenjörskonstens experimentstad Vällingby på 1960-talet, men nu till en annan slags framtidsstad. Dessutom skulle det ligga i perfekt fas med många människors önskan om att genom sin livsstil bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Många företag, särskilt de stora, kommer nu att fråga sig hur de ska bli en del av klimatavtalets ambitioner. Det är en nödvändig process, såväl för det egna företaget som för marknadsekonomins legitimitet.

Men i klimatarbetet framåt är det också viktigt att hålla fast vid de värden som hittills har byggt landet starkt. Värna marknadsmekanismerna, de är långt starkare än offentliga resurser. Öka entusiasmen inför industriell utveckling, allt stort kommer att hända här. För en offensiv tillväxtpolitik, klimatomställningen kommer att kräva enorma investeringar. Satsa på teknik och forskning, här finns de största ekonomiska vinsterna. Utveckla den globala marknaden, att nya konsumtionsmönster snabbt slår igenom globalt är en förutsättning för att nå förändring.

Gå före politikerna, det blir bara dyrare att invänta dem.

Tyck till