ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Företagsklimatet blir allt sämre i Sverige

  • Foto: Björn Larsson Rosvall

Trots att regeringen säger sig vilja satsa på nyindustrialisering sjunker Sverige i många internationella rankningar. De områden där Sverige klarar sig sämre gäller konkurrenskraft, regelbörda och ekonomisk frihet, skriver forskningsinstitutet Ratios vd Nils Karlsson.

Företagandets villkor avgör framtiden. Sveriges välstånd, jobbskapande och långsiktiga välfärd är helt beroende av förutsättningarna för att starta, driva och expandera företag. Vare sig önskade lönejusteringar i kommande avtalsrörelser eller ökade kostnader för flyktingmottagandet, för att ta två aktuella utmaningar, kan hanteras om villkoren för svenska företag är sämre än i viktiga konkurrentländer.

Dessvärre finns det allt fler indikationer på en trendmässig försämring av dessa villkor. I en ny studie har Ratio analyserat vad de nio viktigaste internationella indexen om länders konkurrenskraft, regelbörda, ekonomiska frihet, entreprenörskap och innovationsförmåga säger om det svenska företagsklimatet.

Trots att Sverige är ett land med jämförelsevis goda villkor för företagande, med flera placeringar i topp tio, har Sveriges position i förhållande till viktiga konkurrentländer försämrats under de senaste mätningarna. Det är ett mönster som återkommer i flera index.

I exempelvis Global Competitiveness Report faller Sverige från andra till nionde plats mellan 2010 och 2015. I de övriga indexen med kortare tidsserier är mönstret likartat.

Enligt det index som har data som går längst bak i tiden, Economic Freedom of the World, förbättrades Sveriges position dramatiskt från början av 1980-talet till slutet av 1990-talet, såväl absolut som relativt. Därefter har förändringen varit mindre. Under de senaste åren finns en märkbar försämring. Sveriges placering är en blygsam 42:a plats.

I sex av nio index tappar Sverige placeringar under senare år, tre är oförändrade (eller möjligen svagt försämrade). De områden där Sverige klarar sig sämre – relativt till de allra bästa länderna – gäller konkurrenskraft, regelbörda och ekonomisk frihet.

De länder som, sett till samtliga index, klarar sig generellt bättre än Sverige är Storbritannien, Schweiz, Singapore och Danmark. Detta är länder som vi skulle kunna lära och inspireras av när det gäller utformningen av företagandets villkor. Ser vi till de områden där Sverige har störst förbättringspotential utgör även USA, Hongkong, Nya Zeeland och Australien viktiga förebilder.

De index som har studerats närmare visar dessutom att det är de höga skatterna, den centraliserade lönebildningen och de rigida anställningsregleringarna som utgör de områden som har störst förbättringspotential.

I exempelvis Global Competitiveness Index rangordnas Sverige som 94:e land i delkomponenten skatters effekt på incitamenten att arbeta, 106:e i delkomponenten anställnings- och avskedsregleringar, och 112:e i delkomponenten total skattebörda respektive 133:e i delkomponenten flexibilitet i lönebildningen (World Economic Forum 2015).

I indexet Economic Freedom of the World kan ett liknande mönster skönjas. I den senaste rangordningen från 2015 hamnar Sverige på 156:e plats i kategorin offentlig sektors storlek, en tydlig försämring från 141:a plats 2010 (Fraser Institute 2015 och 2010).

I jämförelse med andra länder har väldigt få förbättringar skett på dessa områden i Sverige. I vissa fall är villkoren snarast försämrade: exempelvis rättsväsendets kvalitet och effektivitet. Ett mönster är dessvärre även att flera områden som kan betraktas som grundläggande för företagandets villkor, konkurrenskraften och den ekonomiska friheten uppvisar en negativ trend.

Enskilda index lyfter även fram områden som innovationssystemets effektivitet, frihandel, utbildningssystem, infrastruktur, företagens kredit- och finansieringsmöjligheter, konkurslagstiftning och insolvensförfarande, tid för bygglov samt skydd för minoritetsägande som viktiga förbättringsområden.

Det tydliga mönstret med en trendmässig försämring och en uppenbar reformoförmåga på viktiga områden med bäring på företagandets villkor borde innebära ett memento för svenska politiker och beslutsfattare. I en globaliserad och konkurrensutsatt värld duger inte detta om man vill värna och utveckla Sveriges välstånd och välfärd.

Nils Karlson, docent och vd för Ratio – näringslivets forskningsinstitut

Tyck till