ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Växla ned löneökningarna

Löneökningarna har blivit alldeles för höga. Nu måste svensk industri återhämta sin konkurrenskraft efter tre förlorade år. Industrins lönenormerande roll, "märket", är grundläggande, anser Industriarbetsgivarna, som företräds av Bolidens och SSAB:s vd:ar Lennart Evrell och Martin Lindqvist.

Potentialen för tillväxt i Sverige växlar ned till nivåer som vi inte sett sedan 1980-talet, det visar Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport som nyligen presenterades. Svensk industri har tappat konkurrenskraft samtidigt som svenska hushåll haft goda tider. Den här utvecklingen fordrar en nedväxling av löneökningarna i kommande löneavtal.

Industrins konkurrenskraft utmanas på både kort och lång sikt. Centrala omvärldsfaktorer innebär att världshandeln krymper, den globala tillväxttakten avtar och råvarupriserna faller. Globala trender som påverkar Sverige för med sig att tillväxtpotentialen i ekonomin minskar, investeringarna utvecklas svagt, produktivitetsutvecklingen avtar. Ovanpå detta har vi svenska inhemska faktorer, exempelvis att Sveriges andel av världshandeln minskar, samtidigt som vi är inne i en period av historiskt höga reallöneökningar.

Både vi och fackförbunden har en fråga att besvara och att bidra till lösningen på: Hur värnar vi industrins konkurrenskraft? Vi vill påminna om att det är något som vi parter inom industrin, arbetsgivare och arbetstagare, avtalat att vi ska göra. Industriavtalets syfte ”är att förena industrins parter i en strävan att förstärka industrins konkurrenskraft och skapa god löneutveckling för företagens anställda”. Vi har lyckats med det senare men misslyckats med det förstnämnda.

Välståndet hade aldrig uppnåtts utan en konkurrenskraftig industri
Det är lätt att ta Sveriges välfärd för given. Men välståndet hade aldrig uppnåtts utan en konkurrenskraftig industri. Och framtidens välfärd avgörs av att det finns en industri som kan konkurrera globalt. En industri med för höga kostnader jämfört med konkurrenterna ger ingen god löneutveckling eftersom industrin i det scenariot i förlängningen inte kommer att finnas kvar.

Vi vill ha en uppgörelse med våra motparter som syftar till långsiktig utveckling av industrin. När tillväxtpotentialen, produktivitet och industriinvesteringar tydligt har växlat ned kan inte löneavtalen leva sitt eget liv utan de måste växla ned de också.

Industrins lönenormerande roll är grundläggande när vi sätter oss vid förhandlingsbordet med våra motparter och vi ser tre huvudkrav som särskilt viktiga att infria i den kommande avtalsrörelsen.

  • Nedväxling av löneökningstakten. I dag ger svensk industri bort konkurrenskraft. Konkurrensen hårdnar i våra branscher. De senaste årens löneökningar har blivit alldeles för höga i en värld med minusränta och deflation, vilket har bidragit till att försvaga företagens konkurrenskraft. Inte till att stärka den! De flesta bedömare är mycket tydliga med att nivån på löneökningarna under de kommande åren dessutom kommer att ha en direkt effekt på arbetslösheten.
  • Långsiktiga spelregler. I en osäker omvärld måste vi som parter bidra till att skapa förutsättningar för avtal som möjliggör långsiktiga planeringshorisonter och stabila förutsättningar. Samtidigt kan vi inte ingå långa avtal, som låser in den konkurrensutsatta industrin i för höga löneökningar. Vi vill hitta nya former och modeller inom gällande industriavtal. Vi behöver både långsiktighet och avtal som avhjälper ömsesidig inlåsning när världsekonomin tar sig turer som ingen kunnat föreställa sig. Avtalen måste vara så konstruerade att de medger en högre förändringstakt än konkurrenterna.
  • Flexibilitet. Moderna avtal är anpassade till företagens och den anställdes villkor, och stöttar företagens anpassningsförmåga. I frågor om bland annat lönebildning, arbetstid och ersättningar måste det enskilda företaget kunna ta hänsyn till just sin situation. I orter, branscher och företag är läget olika. Även individer är olika. Det ser inte likadant ut överallt. Flexibiliteten är viktig. Vi måste bejaka en mer företags- och medarbetarnära lönebildning.

Ingen vill tillbaka till 1970- och 80-talens löne- och inflationsspiral som urholkade konkurrenskraften och gav okontrollerade löneökningar, hög inflation, sämre konkurrenskraft samt luft i lönekuvertet för de anställda. Därför vill vi också påminna om att ansvaret för märket är inte bara vårt, utan måste bäras av alla arbetsmarknadens parter. Till gagn för alla.

Låt avtalsrörelsen 2016 ta lärdom av tre förlorade år för svensk industris konkurrenskraft. Låt oss bryta den negativa trenden. Vi står redo.

 

Martin Lindqvist, ordförande, Industriarbetsgivarna och vd, SSAB
Lennart Evrell, vice ordförande, Industriarbetsgivarna och vd, Boliden

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till