ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Slussenprojektet strider mot lagens anda

  • Foto: Claudio Bresciani / TT
På måndag presenteras översynen av Slussenprojektet som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad begärde. De ansvariga har en hel del att förklara, skriver KG Scherman, som var särskild utredare av nuvarande plan- och bygglag.

Hur Slussen ska se ut i framtiden har diskuterats i åratal. Utredningar, pristävlingar, planer, debatter har avlöst varandra i en aldrig sinande ström.

En fullständig omgestaltning har blivit resultatet av allt utredande. Av det som stockholmare menar med ”Slussen” kommer, utöver funktionen att vattnet passerar denna plats på sin väg från Mälaren till Saltsjön, bara namnet att finnas kvar. Trafikapparaten och vyn mot Söders höjder förändras totalt.

Konkreta motförslag har presenterats. Ett alternativ, den så kallade plan B, bevarandeplanen, behåller dagens trafikapparat och genomför en etappvis och grundlig upprustning. Stadsmiljön bibehålls även i övrigt i allt väsentligt intakt. Den planen skulle enligt sina upphovsmän gå att genomföra långt snabbare, till lägre kostnad och med mindre störningar för alla berörda än vad den totala omgestaltningen leder till.

Det är inte utan att man kommer att tänka på hanteringen av tunneln genom Hallandsåsen. Vi minns hur envisa och prestigefyllda makthavare drev detta projekt år efter år, miljard efter miljard, till slut enbart för att slippa att erkänna att man hade gjort fel från början.

Själv har jag med intresse följt vad som pågår. Dels som stockholmare, dels som ansvarig för det förslag till ny plan- och bygglag, PBL, som presenterades 1979 och som är grunden för den lag som fortfarande gäller.

Det är med förundran jag har sett hur de ansvariga, politiker och tjänstemän, har hanterat den aktuella planeringsprocessen. Den uppfyller definitivt inte de idéer som bar upp den nya lagen. En central tanke var att folkligt inflytande skulle komma till sin rätt inom ramen för den kommunala demokratin, att närheten till människorna skulle ersätta en okänslig statlig byråkrati. Men detta förutsätter att kommunerna verkligen sköter sin planering öppet, att enkelt, sakligt språk och ärliga beskrivningar är ett rättesnöre. Inte så sällan brister kommunerna i det här avseendet. I arbetet med Slussen finns allvarliga exempel på sådana brister.

Ett exempel är ”de genomskinliga husen”. Planerarna vill bygga hus framför Söders höjder. Ett skäl som angavs var att man behöver intäkter för att täcka en del av de dryga kostnaderna för ombyggnaden. Följden blir att intrycket av Söders höjder från Gamla stan skulle domineras av ett antal nya huskroppar.

De ansvariga insåg skadan på stadsbilden. Då hände något uppseendeväckande: Det genomskinliga huset lanserades! De nya husen ritades in som om man genom dem skulle kunna se Söders höjder. Smutsiga fönster, solen som reflekteras, rum upplysta på kvällen, intet av detta tycks ha föresvävat ”konstnären”.

Ett annat exempel är sättet att behandla Slussens egenskap av så kallat riksintresse. I plan- och bygglagen regleras att sådana intressen inte får frångås utan starka skäl, som ska redovisas särskilt. I översiktsplanen från 1999 berörs Slussen och anges ”att trafikapparaten från 1931–34 med sitt klöverbladssystem är en för sin ursprungliga uppgift funktionell konstruktion som blivit internationell känd”.

När kommunen ville ta bort denna trafikapparat skriver man om översiktsplanens betydelse ”att det ingenstans i översiktsplanen framgår att Slussen inte får förändras”. Det skulle alltså ha behövt anges att det beskrivna riksintresset inte fick tas bort om det skulle ha det skydd som beteckningen ”riksintresse” var avsett att ge. Utrymmet för otydliga och glidande formuleringar tycks vara obegränsat och har av de ansvariga utnyttjats till fullo. Ett agerande som det finns stor anledning att observera både utanför detta projekt och utanför huvudstaden.

Sent i planeringsprocessen har en avgörande del av projektet stoppats av högre juridiska instanser. Det gäller en terminal för bussar från Nacka och Värmdö, planerad att sprängas in i Katarinaberget. Trots att omgestaltningen av Slussen är helt beroende av att man kan få en bra och rationell långsiktig lösning för bussarna från dessa kommuner avser man nu att sätta igång. Bussarna ska få en provisorisk terminal (den ska ligga där det är grönområde på bilden ovan). Inga planer finns för hur man ska göra om det blir definitivt stopp för tankarna att få placera terminalen i berget. Detta trots att den nya planen inte får någon anslutning till Gamla stan så länge provisoriet ligger kvar.

De ansvariga, politiker och tjänstemän, har en hel del att förklara. Hittills har myndigheterna inskränkt sig till oändligt långa inlagor till domstolarna, som godkänts av dem. Men fortfarande återstår att förklara för oss stockholmare och invånare i näraliggande kommuner. Det måste ske, tydligt, klart och begripligt, senast i den översyn av projektet som nu har utlovats, och som ska lämna sin rapport den 2 februari.

Kan man inte lugnt och sakligt förklara varför den alternativa planen är olämplig bör den genomföras. Att fortsätta som hittills är under inga förhållanden acceptabelt. Duger inte den alternativa planen så måste man börja om från början.

KG Scherman, statssekreterare i bostadsdepartementet 1976–78 och särskild utredare för ny plan- och bygglag 1978–79

Tyck till